Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/6

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
2

landet fordom hafva varit en skärgård, af samma dels jemna, dels småklippiga eller skogiga natur, som är egen för denna sjös ännu kringflutna öar. Mera bestämdt framstår denna slags skärgårdsnatur i de längst i sydost belägna, nästan alldeles af Mälarfjärdar omgifna tvenne härader, Håbo och Bro, der enstaka berggrupper och moar omvexla med sjöar, kärr, sidländta trakter och öppna fruktbara slätter.

Längre i norr, bortom Örsunds-ån, förekommer vestligast en fortsättning af det bergland i smått, som tillhör Thorstuna härad af Westerås län; men här är knappt mera än en enda socken, hörande till Lagunda härad, af fullkomligt samma natur, med flera jemnsides löpande, trånga dalgångar. I vestra delarne af Hagunda och Ulleråkers härader öfvergår bergstrakten till bredare och lägre formationer, med sakta sluttande och derföre sjörika vattendrag, samt skogvuxna hedar. Ännu mera är detta förhållandet längre norr ut, i nordvestra delarne af Bälings och Norunda härader, samt södra delen af Örbyhus, hvilka alla trakter äro närmast likartade med det nästgränsande Wåla härad af Westerås län, och till betydlig del upptagas, såsom detta, af den ås som utgör vattendelaren mellan Mälaren och Dalelfven eller hafvet. Till Mälaren gå nemligen alla vatten från förut nämda trakter, mest i sydostlig rigtning; från länets nordvestra del deremot gå somliga norrut till hafvet, några få bäckar till Dalelfven, hvars sydöstra strand nära åtföljes af landtryggens högsta del. Men hufvudsakligen deruti skilja sig de nordvestra trakterna från de sydvestra och södra, att både kärr- och skogsmarker tilltaga i vidd, och lemna mindre rum för öppna slätter.

Sydöstra delarne af Hagunda och Ulleråker äro ännu af en temligen beslägtad natur med länets sydligaste delar; men i det sednare börjar den mindre vattenrika, ännu mera öppna och fruktbara slätt, som på ömse sidor omger det största af alla vattendragen, Fyris-ån, upptagande Waxala härad och sydöstra delarne af Bälings och Norunda, der blott enstaka berg- eller sandåsar stänga den annars fria synkretsen. Norrut ifrån