Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/51

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
47

af allmänna medel. Äfven i ordnandet af underhafvandes ställning hafva de visat en omtanka, värd efterföljd[1].

Jernmanufaktur af åtskilligt slag tillverkas vid Österby, Elfkarlö, Söderforss, samt de fordna stångjernsbruken Wessland och Åkerby; tillsammans p. m. för åren 1843—47: 914 skeppund, år 1847: 1375 skeppund, och bestående af band-, bult- och knippjern m. m., vid Söderforss äfven ankarsmide.

Samtliga bergverken hafva under det ofta nämda qvinqvenniet sysselsatt, eller gifvit uppehälle åt, p. m. 12 husbönder med deras betjening, 69 bruksbetjenter, 219 hammarsmeder, 148 masugnsarbetare, 640 diverse bruksarbetare och manufaktursmeder, 251 grufarbetare, 183 skogvaktare; med hushållen inberäknade, tillsammans 13,895 personer. Samtliga produktionsvärdet torde kanske kunna beräknas utgöra 1 till 1 12 million R:dr. Samtliga taxeringsvärdet utgjorde öfver 3 millioner.

Bland Binäringar, utom de i sammanhang med hufvudnäringarne redan anförda, intager fabriksrörelsen ett obetydligt rum: ett pappersbruk, Lingonbacka i Järlåsa socken, har år 1847 sysselsatt 16 arbetare, och tillverkat till omkring 15,000 R:drs värde. Dertill komma på landet blott en vadmalsstamp och 7 kalkugnar. Om städernas fabriks- och handtverks-rörelse skall nedanför nämnas. — Linne- och ylleväfnader tillverkas i allmänhet blott till husbehof, och äfven det ej öfverallt, i anseende till den endast alltför rikliga tillgång, som gårdfarihandeln erbjuder på bomullsväfnader, lika litet varaktiga som dyra. — Biskötsel idkas i högst ringa mån. — Jagt något mera, men egentligen blott afsedt på rofdjurs utödande: åren 1843—47 dödades, dels på skallgång, dels i varggrop, dels af enskildta personer, för stadgade belöningar, 86 vargar, 94 lodjur och 1338 räfvar; elgar finnas ännu i länets skogar, och

  1. Särskildt hvad Österby och Söderforss, är ej blott brukens, utan hela godsens fattigvård och öfriga dermed likartade förhållanden, likasom vid Dannemora, inrättade på oberoende, ej för församlingarne betungande fot. — Här må tilläggas, att Söderforss bruks smide är i de sista åren betydligt ökadt.