Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/53

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
49

mellan Westerås och Stockholm, och mellan Gefle, Upsala och Stockholm, samt körslor för bruken. Varutrafiken mellan besagda städer anses inbringa blott, för de norra socknarne, särdeles Tierp, omkring 10,000 R:dr.

Den Handel, till sjös och lands, som i länet idkas, omfattar, såsom af allt ofvanstående kan slutas, framför allt försäljning af spanmål, på Stockholm, Upsala, Gefle, Westerås och Sala, samt Westmanlands, Gestriklands och Dalarnes bergslager; likaledes af bränvin, hö, trädgårdsfrukter och något af ladugårdsprodukter, på Stockholm och Upsala, hvilken sednare stad, med vexande folkmängd, blifver en allt vigtigare ort för rörelsen; vidare uppköp af skogseffekter från Westerås län; utförsel af brukseffekter på Stockholm, gemenligen utan någon slags mellanhand inom länet; slutligen byteshandel vid Elfkarleby och Skefthammar för de norra orterna, för de södra vid Flötsund och Örsunds-bro, mellan de inre bygdernas säd, och kustorternas, äfven inom Stockholms län, saltade fiskvaror. All denna handel är numera så godt som fri från fordna tvångsband, och idkas omedelbart köpare och säljare emellan. Länets städer hemta sina kramvaror från hufvudstaden och Norrköping, och afsätta dem inom orterna, hvilka dock mottaga mycket på mera direkt väg, eller vid marknader. Af dessa har hvardera staden trenne; den vigtigaste är Distingen i Upsala, särdeles för den mängd af Norrländska produkter, som då omsättas.Goda och beqvämliga Vägar för kommunikationen mellan de särskildta orterna inom länet, och med andra afläganare, saknas ej. Landets i det hela taget jemna yta å ena sidan, och tillgången på grus, å den andra, från de större och mindre sandåsarne, gör det möjligt att både upptaga vägar och underhålla dem i brukbart skick åtminstone under den torra årstiden; om de ock mångenstädes under regntiderna, när den i sig sjelf lerhaltiga jordmånen uppblötnar, blifva svåra och tunga

4