Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/85

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
84

af Nordencreutz, innehåller i tvenne våningar, inredda till 1841, flera större och mindre rum för manuskriptsamlingar och bibliothek, båda delarne grundade dels på gamla samlingar, hemtade inom landet från kloster o. a., dels på krigsbyte, dels på donationer eller inköp; de tryckta böckerna räknas till mera än 100,000 volumer[1]. I byggnadens båda ändar finnas arbetsrum. Öfversta våningen innehåller en ännu ej färdig sollennitetssal, en bland de största i riket. Anmärkningsvärd är ock façaden med en portik, förstugan i nedra våningen, med dubbel pelarrad, och stora trappan till de öfra, anbragt i en utbyggnad åt frånsidan. — Nya Botaniska professionshuset från 1787, är en vidlyftig byggnad, med museum af flera slag, till stor del grundadt af Thunberg; orangeri, drifhus, lärosal, boställsrum m. m. En del af museum, tillika lärosal, innanför en vacker portik, prydes af Linnés byst, under en kupol med upplysning ofvanifrån. Byggnaden står inom den fordna Kungs-, nu Akademiska trädgården, vester om slottet, hvilken i sednaste tider blifvit betydligt utvidgad. — På Qvarnholmen slutligen ligger den Akademiska Qvarnen, från 1289, åt lärosätet upplåten i O. Rudbecks tid; den har 12 par stenar, utom 2 par reservstenar, och ger i årligt arrende 576 tunnor säd. Derinvid har på 1600-talet funnits ett manufakturhus.

Utom nämda 12 hus, alla af sten, och dertill hörande gårdar och trädgårdar, eger akademien inom staden och dess

6
  1. Manuskriptsamlingen, omkring 7000 volumer, är, näst den från klostren hemtade, ordnad efter de olika donationerna. De förnämsta gifvarne hafva varit gr. M. G. de Ja Gardie, som äfven skänkt hit den ryktbara Codex argenteus; H. Benzelius, Eneman, Sparfvenfeldt, Björnståhl, Sturtzenbecker, Celsing, Thunberg, Lidén, Celsius, Meyerfeldt, Gyllenborg, Flemming, Hallenberg m. fl. Den s. k. Nordinska samlingen är skänkt af K. Carl XIV; de Rosenhaneska, Benzelstjerna-Engeströmska och Cederhjelmska äro ock i sednare tider tillkomna; de Palmsköldska och Gahmska äro köpta; K. Gustaf III:s papper, af honom sjelf testamenterade, öppnades enligt föreskrift 50 år efter hans död. Den tryckta boksamlingen är ock till ej ringa del tillkommen genom nyare donationer, af K. Gustaf III (den s. k. Cronstedska från Fullerö i Westerås län), Lidén, Flemming, v. Brinkman m. fl.