Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/89

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
85

medlemmar hafva dels prebendepastorater, dels löneanslag, tillsammans öfverhufvud till något högre belopp. — Förvaltningen af allt det ekonomiska skötes af en räntmästare, en kamrerare och öfriga tjenstemän, i landsorterna af 4 fogdar, 2 i Upland, 1 i Westmanland, 1 i Helsingland.

Utom lärarekorpsen, och de få studenter, som i staden äro bosatte, äro vid akademien skattskrifne, såsom åtminstone till en del för dess räkning mot vissa vilkor sysselsatta, och derför i dess privilegier till mera eller mindre mån delaktiga: 2 boktryckare, 1 bokhandlare, 1 apothekare, 1 bokbindare, 1 instrumentmakare, hvar med sina biträden, dessutom vaktmästare och annan betjening. Antalet af samtlige under akademien mantalsskrifne år 1843 var 1220, hvaraf 774 betalade utskylder; och desses bevillning steg till 4534 R:dr, deras fattigafgifter till 1410 R:dr.

Bland inrättningar, som stå i mera eller mindre direkt förhållande till akademien, äro: Upsala Vetenskaps-societet, stiftad 1712 af E. Benzelius d. ä.; den har ett stenhus vid S:t Larsgatan och Oxtorget, med värderika, mestadels naturalhistoriska samlingar, skänkta af bröderna J. och L. Gyllenhaal, och sedermera från flera håll tillökta. — Akademiska läsesällskapet, med hyrd lokal i gillets hus. — Skandinaviska sällskapet, framkalladt af de sista årens s. k. skandinaviska sympathier. — Studentkorpsens förut nämda fördelningar, nationerna, med deras ofta nog egna hus af sten eller träd, och nästan alla med egna samlingar af dels litterärt, dels konstvärde; Uplands, Westmanlands, Göteborgs och Smålands nationers hus ligga i norra Fjerdingen, Westgöta nations i den södra. Ett försök är i de sednare åren gjordt att för alla dessa särskildta fördelningar bilda ett gemensamt helt, en Studentförening.

Upsala Kathedralskola är, som vi redan antydt, i sin början ej att skilja från de äldsta spåren till universitetet, emedan det nämda collegium på Studentholmen synes hafva burit karakter af båda delarne. Ännu Gustaf Wasa berättas af somliga hafva studerat vid skolan, af andra vid universitetet. Först år 1572