Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/90

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

86

förekomma båda läroverken bestämdt åtskiljda. Kathedralskolan, sannolikt ej litet skadad af religionsstridigheterna med åtföljande brist på lärare, och kanske minskning i inkomster, fick genom Dr. Christinas nya skolstat åter säker materiel grund, och hade från den tiden rektor, konrektor, fyra kolleger och en apologist. Nu har den 10 ordinarie lärare, utom ett vexande antal dupplikanter, och består af en mängd klasser för båda bildningslinierna, ända till afgång till akademien, och med omkring 300 lärjungar. — Såsom det första skolhuset kan man räkna det på Studentholmen från 1316. Sedan det blifvit förstördt i 1542 års brand, vet man ej rätt hvar skolan hölls, tills Dr. Christina dertill skänkte ett hus invid S:t Eriks kapell å Riddartorget. Då äfven det blifvit förstördt år 1702, flyttades skolan till Domtrappshuset, och år 1837 slutligen till det fordna Christierninska huset vid Odenslund, hvilket hufvudsakligen på K. Carl Johans bekostnad inköptes, befriades från förut varande flygelbyggnader, inreddes, och invigdes af erkebiskop Wallin. Det innehåller en mängd lärosalar, och en vacker sollennitetssal, som på höjden går genom tvenne våningar.

Bredvid detta offentliga läroverk stå tvenne privata, hvilka ock föra studierna ända till inträde vid akademien, nemligen Lyceum, grundadt o. 1830 af akad. adjunkten Ramström, och inrättadt ungefär i likhet med gymnasierna; och Realgymnasium, stiftadt 1841 af magister Svartengren, med hufvudsakligt afseende på undervisning i lefvande språk och mathematiska ämnen, och med ämnesläsning utsträckt i viss mån äfven till lärjungarne. Båda dessa anstalter räkna 10 lärare hvar, men till en del gemansamma, och o. 50 lärjungar hvar.

Staden hyser flera Folkskolor: en från 1784, småningom utvidgad på grund af donationer, hvaribland en af handlanden Forsslund; den har från 1832 ett hus vid Dragarebrunnsgatan, och räknar o. 300 lärjungar. En arbets- och slöjd-skola är dermed förenad, samt ett folkskole-lärare-seminarium från 1843. En småbarnsskola är stiftad 1838; söndagsskola har varit i gång sedan 1841. Redan från 1760 var anläggningen af ett barnhus tillämnad, men har först nyligen