Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/9

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
5

Lejondalssjön norr ut till Sigtunafjärden; och några mindre till Ullfjärden, som åt norr genom Warpsund sammanhänger med Arnöviken vid östra sidan af Lagunda härad, hvarifrån ock ett mindre vatten går till samma vik. Dessa vattendrags samtliga flodområde, inberäknade Däfvensö, Ådö, Stäkes-ön m. fl., upptager ungefär tre mil i längd från sydost till nordvest, med en till halfannan mils bredd från sydvest till nordost. Hit höra, med en medelhöjd af 50 till 70 fot, Öfver- och Ytter-Gran, Kalmar, Tible, Håtuna, Häggeby och Sko socknar af Håbo härad, samt Låssa, Bro, Näs och Ryd af Bro härad, slutligen Kulla af Lagunda.

Ett vida mera betydande vattendrag, ej utan lutning, bilda sjelfva de Mälarfjärdar, som utgöra dessa häraders östra gräns, nemligen Ekoln, Skofjärden, Erikssund, Bondkroken, Sigtunafjärden, Skarfven och Stäkessund, hvarigenom alla de nordligaste Mälarvattnen utgjuta sig i Görväln, efter kanske 5 mils väg, räknadt från öfversta ändan af Ekoln. Erikssund och Stäket hafva strömdrag.

Örsunds-ån, åter blott i sitt nedersta lopp, ungefär 1 12 mil långt, hörande till detta län, kommer från Thorstuna härad, och går dels genom Lagunda härad, dels, från och med Alstasjön, på gränsen mot Hagunda, alltjemt från vester till öster, tills den utfaller i Låstaviken, som genom Gåran står i förbindelse med Arnöviken i söder, och genom Oxen med Ekoln i öster. Ån mottager ett sydligt tillopp längst i vester, och trenne nordliga, ett på gränsen till Thorstuna härad, och de andra från detsammas östligaste hörn, hvaraf det ena, Lillån, från Bysjön. Till sistnämda tillflöde kommer en större gren från Lill-, Strand- och Stennäs-sjöarne, samt en mängd mindre i de skogiga gränstrakterna af Hagunda härad. Örsunds-ån är numera segelbar blott 38 mil från dess mynning, till Örsunds bro, och äfven detta ej utan upprensning i de sista åren. — Ännu en annan å från Hagunda härads nordligare trakter utgår i Låstaviken, nemligen Säfva-ån, som dels från Arf-, och Bred-sjöarne, dels från Li-, Mo- och