Sida:Beskrifning öfver the i Öster-Götland befintelige städer.djvu/372

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
152
¤ )( ° )( ¤

blod af hans sår. Höger om korsset står Johannes och wänster therom Maria: jämte them afbildas ock 6 Apostlar på hwarthera sidan. Prädikstolen är af Snickare-arbete med the 4 Evangelisters bilder uti målning utzirad, och är han af kyrkans medel påkostad och upsatt år 1666, men målad år 1688. Under Matthei bild läser man: Ho from til upsyn är han andras loford finner; En wankelmodig Man til trona näplig hinner. Under Marci bild står: Som Lejon oförskräckt sin owän altid möter; Så bör en andlig Man ej gifwas när tilstöter. Under Luce bild: Otalig farlighet, ja! mycken nöd, beswär; Ty liksom Oxen ook, sitt korss han tåligt bär. Under Johannis bild: Som swäfwa öfwer skyn then lätta Örnens wingar; Så ock om mensklig wett sig himlawishet swingar. Mer än ett enda Hufwud-Baner är icke i kyrkon, och läses under thetsamma: Dhen Edlee och Wællborne Herre Her PETTER GYLLENQUIST. Kongl. Maj:ts Tro Man och wælbestællt Leytnampt wndher Östjötta Cavallerij, æhr födh Anno 1651, hwilken afsombnadee d. 27 Apr. 1690, och ligger han och hans Fru, Anna Köllman, framme uti Choret begrafne. Thet upmurade och med spånad träspets förlängda Tornet är endast en prydnad för Kyrkan; ty Klockorna hänga i Trästapel. Then större har ingen påskrift, men på then mindre läses aldraöfwerst omkring, Soli Deo Gloria Sempiterna, och therunder:

När annan gången rings at tu mitt ljud får höra,
Så laga at hos tig upwäckes andachts öra,
Kom med sann ödmjukhet och bättring til thet Hus
Ther GUD förkunnar nåd och tänder trones ljus,
Så skal wid lifwets slut tu trones ända få,
En ekta salighet, then Christus gifwa må.


Med