Sida:Beskrifning öfver the i Öster-Götland befintelige städer.djvu/373

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
153
¤ )( ° )( ¤

Med Lönsås Kyrkos och Församlingens omkostnad större gjord år 1754, tå warande Kyrkoherde Anders Gråsten, uti Jönköping af Elias Fries Thoresson.

Öfwer 400 Personer bebo Soknens 20 34 Hemman, och äro af thessa 6 34 Hemman Skatte, 8 78 Krono, och 5 18 Frälse. Thes längd är 12 och bredden 34 mil. Uti Öster gräntsar hon til Klockrike och Älfwestad, i Söder til Fornåsa, i Wäster til Ekbyborna, i Norr til Sjön Boren, och i ÖsterNorr til Brunnby. Någre få Hemman äga litet ung Skog, och måste the flästas Åboer köpa både til hägn och wedbrand annorstädes. Allmogens enda gjöremål är at sköta sin Åker, som här är tilräcklig, men Äng knapp, och Mulbetet på en Utmark. Här wil berättas, at omkring kyrkan skal en liten Stad hafwa warit byggd, uti hwilken Konung WALDEMAR bodt och haft sin Hoff-håldning så wäl som på Ettak i WästerGötland och Wartofta Härad, under then tiden, som han måst åtnöja sig at lefwa uti enslighet på sine Arfwe-Gods, sedan han på Askanæs år 1278 afstådt til sin Broder Konung MAGNUS LADULÅS hela Riket, så wäl Götha som Swea; och at Staden blifwit af Konung MAGNO LADULÅS förstörd, sedan konung WALDEMAR å nyo satt sig up emot honom: hwarpå konung WALDEMAR blef inmant i fängelse på Nyköpings Slott år 1288, och afsomnade ther år 1293, samt blef begrafwen i Wreta Kloster-Kyrko. Huru wida thet är sant, at konung WALDEMAR bodt här, lemnar man therhän; men thet är dock wisst, at namnen på Stadens Gator äro här ännu uti minne; och kallas en af them, som är stenlagd och stryker förbi Ringmuren til Torget, Kyrko-Gatan: The andra heta

Döde-Kry-
K 5