Sida:Beskrifning öfver the i Öster-Götland befintelige städer.djvu/899

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
679
¤ )( ° )( ¤

1659. Bemälte Herre til åminnelse ses ock hans Hufwud-Baner upsatt i Kyrkon, med underskrift: Hans Kongl. Maj:ts Tro Man, General-Major och Krigs-Råd, den ædle och wælborne Herre PÆDER ANDERSSON LINDEROT til Sörby och Ingmarstorp, nu mera salig hos Gud, ær född år 1596, och saligen i Herranom afsomnad d. 4 Junii 1673. Förrut nämnda Graf lyder nu som förr til Sörby Säteri, och är Secreteraren Ture Wonnerstedt äfwen theruti begrafwen. Eljest är ingen ting serdeles märkwerdigt i Kyrkon, undantagandes en Kalk med så lydande påskrift: Hauriat hinc populus vitam te sangvine sacro: En! fluit æternus, quem fudit vulnere Christus. Uti Tornet hänga Kyrkons Klockor, och läses på then större uti Munkstyl: Anno Domini MCDVI. Gelp Maria. Amen.

Wid pass 500 Menniskior bo uti Soknen, som består af 26 14 Hemman, bland hwilka 3 18 äro Skatte, 16 Krono, 4 18 Frälse, 2 Frälse-Säteri, och ett Prestegården. Hennes längd så wäl som bredd är 2 ottondedels mil, och gräntsar hon uti Öster til Lönsås och Fornås, i Söder til Wallerstad, i Wäster til Styra, och i Norr til Kjälfwesten, Winnerstad och Ask. Ingen Skog är uti Soknen, och består Jordmån, Norr ut, af Sandjord, men å Östra, Södra och Wästra sidorne af Swartmylla, Sand och Lera. Utsädet wid en Helgård kan wara 8 a 10 tunnor årligen, och är til Hemmanen liten Äng och föga Mulbete. Kalksten finnes här i Backar och Gärden åtskilligstädes; dock brännes här ingen Kalk för wedbrist skul. En liten Sokne-Allmänning, Långskogen kallad, är här, som år 1753 blifwit delt under Hemmanen i Soknen: och emedan

Kyr-
U u 4