Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/180

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

vatnet. Det har ock imedlertid flere gånger genom storm kunnat blifva uprördt; och så, under skiftesvis erhållit lugn, deponerat sin lera, och formerat de randiga bäddningar deraf. Så har ock kunnat i sin mon ske genom particuliere floder; och måste man tilstå, at de ändringar på jordklotet, som af successive och particuliere orsaker flyta, hvarken äro få eller ringa. Historien om sådana tilfälle, och sjelfva orternas granskning, samt sålunda timade ändringars noga undersökning, skal kunna gifva mycket ljus i hela frågemålet om jord-hvarfven.


§. 75. Historien om Petreficatis.

För denna gången måste jag stanna vid en enda omständighet, som angår de så kallade Petrefacta eller örters och Djurs stenhärdade quarlefvor och märken. Ehuru mycket derom kunde vara at säga, skal jag dock söka på det nogaste inskränka mig innom min egenteliga afsigt, som är, at pröfva huruvida de kunna tjena til bevis af Vattuminsknings satsen.

Desse figurata synas redan hos de gamla varit antagne för bevis af en Vattu- eller Hafsflyttning. Månge af dem hafva med hvarjehanda fabler blifvit efter handen förknippade. Men uti nästförflutne Seculo i synnerhet, be-