Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/1184

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Johannis Andra Epistel.

1. Capitel.

Then äldste til then utwalda Frun och hennes barn, hwilka jag älskar i sanningen; och icke jag allenast, utan ock alla, som sanningen känt hafwa,

2. För sanningens skul, som i oss blifwer, och med oss wara skal i ewighet:

3. Nåd, barmhertighet, frid af Gud Fader och af HERranom JEsu Christo, Fadrens Son i sanningen och i kärleken, ware med eder!

4. Jag är mycket glad, at jag hafwer funnit ibland tina barn them, som wandra i sanningen, såsom wi budet af Fadrenom fått hafwe.

5. Och nu beder jag tig, Fru; icke skrifwer jag tig såsom et nytt bud, utan thet wi hade af begynnelsen: at wi skole älska oss inbördes.

6. Och thetta är kärleken, at wi wandre efter hans bud. Thetta är budet, som I hört hafwen af begynnelsen, at I wandren ther uti.

7. Ty många bedragare äro inkomne i werlden, the som icke bekänna JEsum Christum kommen wara i köttet. Thenne är bedragaren och Antichrist.

8. Ser eder wäl före, at wi icke borttappe thet wi arbetat hafwe, utan at wi få full lön.

9. Hwar och en som öfwerträder, och icke blifwer i Christi lärdom, han hafwer ingen Gud: then ther blifwer i Christi lärdom, han hafwer både Fadren och Sonen.

10. Kommer någor til eder, och icke hafwer thenna lärdomen med sig, undfår honom icke i hus, och helser honom icke eller;

11. Ty then honom hälsar, han är delaktig i hans onda gerningar.

12. Jag hafwer wäl mycket at skrifwa eder, dock wille jag icke med papper eller bläck; utan jag hoppas, at komma til eder, och muntligen tala med eder, på thet wår glädje skal wara fullkommen.

13. Tig helsa tin utwalda systers barn. Amen.

Johannis Tredje Epistel.

1. Capitel.

Then äldste til then älskelige Gajo, then jag älskar i sanningen.

2. Min älskelige, jag önskar i alla stycken, at tig wäl går, och tu helbrägda äst, såsom tin själ wäl går.

3. Men jag war mycket glad, tå bröderna kommo och buro witnesbörd om tin sanning, såsom tu wandrar i sanningen.

4. Jag hafwer ingen större fröjd än then, at jag hörer mina barn wandra i sanningen.

5. Min käraste, tu gör troligen, hwad som helst tu gör emot bröderna och the främmande,

6. Som om tin kärlek betygat hafwa in för församlingen; och tu hafwer wäl gjort, at tu hafwer them affordrat wärdeligen för Gudi.

7. Ty the äro utfarne för hans namns skul, och hafwa intet tagit af hedningarna.

8. Så skole wi nu sådana undfå, på thet wi sanningens medhjelpare warda måge.

9. Jag hafwer skrifwit församlingen; men Diotrephes, som ibland them wil afhållen wara, anammar oss icke.

10. Therföre, när jag kommer, wil jag kungöra hans gerningar, som han gör, och sqvallrar emot oss med onda