Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/1186

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1182Cap. 1.2.
Jacob.

icke allenast hörare, bedragande eder sjelfwa.

23. Ty ther någon är allenast ordets hörare, och icke görare, han är lik then man, som sitt lekamliga ansikte skådar i en spegel;

24. Ty tå han sig beskådat hafwer, går han ther ifrån, och förgäter strax hurudan han war.

25. Men then ther skådar uti frihetens fullkomliga lag, och blifwer ther uti, och är icke en glömsk hörare, utan en görare, then samme warder salig uti sin gerning.

26. Hwar nu någon ibland eder låter sig tycka, at han tjenar Gud, och icke styrer sin tunga, utan bedrager sitt hjerta, hans Gudstjenst är fåfäng.

27. Thetta är för Gud och Fadren en ren och obesmittad Gudstjenst, söka faderlösa och moderlösa barn och enkor uti theras bedröfwelse, och behålla sig obesmittad af werlden.

2. Capitel.

Mine bröder, håller thet icke therföre at tron på JEsum Christum, wår HERra til härligheten, kan lida personers anseende.

2. Ty, om uti eder församling komme en man med en guldring och med en härlig klädnad; komme ock en fattig man i snöplig klädnad;

3. Och I sågen på then, som hafwer the härliga kläderna, och saden til honom: Sitt här wäl; och til then fattige saden I: Statt ther, eller sitt här wid mina fötter;

4. Och betänken thet icke rätt, utan warden domare, och gören en ond åtskilnad.

5. Hörer til, mine käre bröder: Hafwer icke Gud utwalt the fattiga i thenna werlden, the ther rike woro på tron, och arfwingar til riket, som han lofwat hade them som honom älska?

6. Men I hafwen föraktat then fattige. Förtrycka icke the rike eder med wåld, och draga eder fram för rätten?

7. Försmäda icke the thet goda namnet, ther I af nämnde ären?

8. Fullborden I then Konungsliga lagen efter Skriften: Älska tin nästa såsom tig sjelf, så gören I wäl.

9. Men sen I efter personen, tå synden I, och warden straffade af lagen, såsom öfwerträdare.

10. Ty om någon håller hela lagen, och syndar på et, han är saker til alt.

11. Ty then som sade: Tu skal icke göra hor, han hafwer ock sagt: Tu skal icke dräpa. Hwar tu nu icke gör hor, och dräper likwäl, äst tu lagens öfwerträdare.

12. Så taler, och så görer, som the ther skola genom frihetens lag dömde warda.

13. Ty dom utan barmhertighet skal honom öfwergå, som barmhertighet icke gjort hafwer; och barmhertigheten berömmer sig emot domen.

14. Hwad hjelper thet, mine bröder, om någon säger sig hafwa tron, och hafwer dock icke gerningarna? Kan ock tron göra honom salig?

15. Om en broder eller syster wore naken, och fattades dagelig föda;

16. Och någon af eder sade til them: Går i frid, wärmer eder, och mätter eder, och I gifwen them likwäl intet hwad lekamen behöfwer, hwad hulpe them thet?

17. Så ock tron, tå hon icke hafwer gerningarna, är hon död i sig sjelf.

18. Nu måtte någon säga: Tu hafwer tron, och jag hafwer gerningarna: wisa mig tin tro med tina gerningar, så wil jag ock wisa tig min tro med mina gerningar.

19. Tu tror, at en Gud är; ther gör tu rätt uti: djeflarne tro thet ock, och bäfwa.

20. Wil tu, fåfängeliga menniska, weta, at tron, utan gerningar, är död?

21. Wardt icke Abraham, wår fader, af gerningarna rättfärdigad, tå han sin son Isaac offrade på altaret?

22. Ser tu, at tron hafwer medwerkat i hans gerningar, och at tron är fullkommen worden af gerningarna.

23. Och Skriften är fullkomnad, som säger: Abraham trodde Gud, och thet