Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/1190

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
1186
Jude.

gå skola efter sin egen ogudaktiga begärelse.

19. Thesse äro the som parti göra, köttslige, icke hafwande Andan.

20. Men I, mine käraste, upbygger eder sjelfwa på edra aldraheligaste tro, genom then Heliga Anda, och beder;

21. Och behåller eder i Guds kärlek, och wänter efter wår HERras JEsu Christi barmhertighet til ewigt lif.

22. Och håller thenna åtskilnad, at I förbarmen eder öfwer somliga;

23. Men somliga görer med fruktan saliga, och rycker dem utur elden; hatande then besmittade köttets kjortel.

24. Men honom, som förmår förwara eder utan synd, och ställa eder för sitt härlighets-ansikte ostraffeliga, med fröjd;

25. Then allena wise Guden, wår Frälsare, ware ära och Majestät och wälde och magt, nu och i alla ewighet! Amen.

Johannis Uppenbarelse.

1. Capitel.

Thetta är JEsu Christi Uppenbarelse, then Gud hafwer gifwit honom, til at förkunna sina tjenare hwad innan kort tid ske skal, och hafwer beteknat och sändt med sin Ängel til sin tjenare Johannem;

2. Hwilken betygat hafwer Guds ord och witnesbörd om JEsu Christo hwad han sett hade.

3. Salig är then, som läser och hörer thenna Prophetias ord, och håller thet ther uti skrifwit är; ty tiden är när.

4. Johannes til the sju församlingar i Asien: Nåd ware med eder, och frid af honom, som är, och som war, och som komma skal, och af the sju Andar, som för hans stol äro,

5. Och af JEsu Christo, som är et troget witne, förstfödd ifrå the döda, och en Förste öfwer Konungarna på jorden; then oss älskat hafwer, och twagit oss af wåra synder med sitt blod,

6. Och gjort oss til Konungar och Prester för Gudi och sin Fader. Honom ware ära och wälde, ifrån ewighet til ewighet! Amen.

7. Si, han kommer med skyn, och alla ögon skola se honom, och the honom stungit hafwa, och alla slägten på jorden skola jämra sig; ja, Amen.

8. Jag är A och O, begynnelsen och änden, säger HERren, som är, som war, och som komma skal, then Allsmägtige.

9. Jag Johannes, eder broder, och delaktig i bedröfwelsen och i riket och i JEsu Christi tålamod, war på then ön Pathmos, för Guds ords skul, och för JEsu Christi witnesbörds skul.

10. Jag war i Andanom på en Söndag, och hörde efter mig en stor röst, såsom en basun,

11. Sägande: Jag är A och O, then förste och then siste. Hwad tu ser, thet skrif uti en bok, och sänd til the församlingar, som äro i Asien, i Epheso och i Smirnen och i Pergame och i Thyatira och i Sardis och i Philadelphia och Laodicea.

12. Och jag wände mig om, til at se efter rösten som med mig talade; och som jag mig wände, såg jag sju gyldene ljusastakar;

13. Och midt ibland the sju gyldene sjusastakar en, som lik war Menniskones Son, klädd i en sid kjortel, och begjordad kring om bröstet med et gylldene bälte.

14. Men hans hufwud och hans hår war hwitt som en hwit ull och såsom snö; och hans ögon woro såsom en eldslåge;

15. Och hans fötter woro såsom glödande mässing i ugnen, och hans röst såsom et dön af mycket watn.

16. Och han hade i sin högra hand sju stjernor, och af hans mun utgick et