Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/1191

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
Cap. 1. 2.1187
Johannis Uppenbarelse.

skarpt tweäggadt swärd, och hans ansikte sken såsom klara solen.

17. Och tå jag såg honom, föll jag til hans fötter, såsom jag hade warit död; och han lade sin högra hand på mig, och sade til mig: War icke förfärad; jag är then förste och then siste

18. Och then lefwande. Och jag war död, och si, jag är lefwande, ifrån ewighet til ewighet, Amen, och hafwer nycklarna til helfwetet och döden.

19. Så skrif nu hwad tu sett hafwer, och hwad nu är, och hwad här efter ske skal:

20. Hemligheten af the sju stjernor, som tu sett hafwer i min högra hand och the sju gyldene ljusastakar. The sju stjernor äro the sju församlingars Änglar, och the sju ljusastakar, som tu sett hafwer, äro the sju församlingar.

2. Capitel.

Och skrif then församlingens Ängel i Epheso: Thetta säger han, som hafwer sju stjernor i sin högra hand, then ther wandrar midt ibland the sju gyldene ljusastakar:

2. Jag wet tina gerningar och titt arbete och titt tålamod, at tu icke må lida the onda, och hafwer försökt them som säga, att the äro Apostlar, och äro dock icke, och hafwer befunnit them ljugare:

3. Och tu lider, och hafwer tålamod, och arbetar för mitt namns skul, och är icke trött worden.

4. Men jag hafwer emot tig, att tu then första tin kärlek öfwergifwit hafwer.

5. Betänk therföre hwar af tu fallen äst, och bättra tig, och gör the första gerningarna: hwar thet icke sker, tå warder jag tig snarligen kommandes, och skal bortstöta tin ljusastake af sitt rum, utan tu bättrar tig.

6. Men thetta hafwer tu, att tu hatar the Nicolaiters werk, hwilka jag ock hatar.

7. Then ther öra hafwer, han höre hwad Anden säger församlingarna. Then ther winner, honom wil jag gifwa äta af lifsens trä, som är i Guds Paradis.

8. Och skrif then församlingens Ängel i Smirnen: Thetta säger then förste och then siste, then död war, och är lefwande worden:

9. Jag wet tina gerningar och tin bedröfwelse, och tin fattigdom (men tu äst rik) och hädelse af them, som sig säga wara Judar, och äro icke, utan äro Satans hop.

10. Frukta intet för något, som tu lida skal: si, djefwulen skal kasta några af eder i fängelse, på thet I skolen försökte warda, och hafwa bedröfwelse i tio dagar: war trofast in til döden, så skal jag gifwa tig lifsens krona.

11. Then ther öra hafwer, han höre hwad Anden säger församlingarna. Then ther winner, han skal ingen skada få af then andra döden.

12. Och skrif then församlingens Ängel i Pergamen: Thetta säger han, som hafwer thet skarpa tweäggade swärdet:

13. Jag wet tina gerningar, och hwar tu bor, att ther Satans säte är; och tu håller mitt namn, och hafwer icke nekat min tro; och i the dagar är Antipas, mitt trogna witne, dödad när eder, ther Satan bor.

14. Men jag hafwer något litet emot tig; ty tu hafwer ther them, som hålla Balaams lärdom, hwilken lärde genom Balak åstadkomma förargelse för Israels barn, til at äta af thet afgudarna offradt war, och bedrifwa boleri;

15. Så hafwer tu ock them, som hålla the Nicolaiters lärdom, hwilket jag hatar.

16. Bättra tig; annars skal jag tig snarligen komma, och skal strida med them med min muns swärd.

17. Then ther öra hafwer, han höre hwad Anden säger församlingarna. Then ther winner, honom wil jag gifwa äta af thet fördolda Manna, och wil gifwa honom et godt witnesbörd, och med thet witnesbördet et nytt namn beskrifwit, thet ingen känner, utan then thet får.

18. Och skrif then församlingens Ängel