Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/14

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
10Cap. 11. 12.
1. Mose Bok.

en plan uti Sinear land, och bodde ther.

3. Och sade til hwar annan: Kommer, låter oss slå tegel och bränna. Och togo tegel för sten, och ler för kalk.

4. Och sade: Kommer, låter oss bygga en stad och et torn, hwilkets högd skal räcka up i himmelen, att wi måge göra oss et namn; förty wi warde til äfwentyrs spridde ut i alla land.

5. Tå steg HERren ned, at han skulle se staden och tornet, som menniskans barn byggde.

6. Och HERren sade: Si, thet är enahanda folk, och enahanda mål ibland them alla; och hafwa thetta begynt at göra; the warda icke aflåtande af alt thet the hafwa sig företagit at göra.

7. Kommer, låter oss stiga ned, och förbistra ther theras tungomål, så at ingen skal förstå then andras mål.

8. Och så skingrade HERren them tädan i alla länder, så at the återwände bygga staden.

9. Therföre kallades hans namn Babel, ty at HERren ther förbistrade alla lands tungomål: och HERren spridde them tädan uti alla länder.

10. Thetta är Sems slägt: Sem war hundrade år gammal, och födde Arphachsad, tu år efter floden.

11. Och lefde therefter i femhundrade år, och födde söner och döttrar.

12. Arphachsad war fem och trettio år gammal, och födde Salah.

13. Och lefde therefter fyrahundrade och tre år, och födde söner och döttrar.

14. Salah war trettio år gammal, och födde Eber.

15. Och lefde therefter fyrahundrade och tre år, och födde söner och döttrar.

16. Eber war trettio och fyra år gammal, och födde Peleg.

17. Och lefde therefter fyrahundrade och trettio år, och födde söner och döttrar.

18. Peleg war trettio år gammal, och födde Regu.

19. Och lefde therefter i tuhundrade och nio år, och födde söner och döttrar.

20. Regu war tu och trettio år gammal, och födde Serug.

21. Och lefde therefter tuhundrade och sju år, och födde söner och döttrar.

22. Serug war trettio år gammal, och födde Nahor.

23. Och lefde therefter tuhundrade år, och födde söner och döttrar.

24. Nahor war nio och tjugu år gammal, och födde Tharah.

25. Och lefde therefter hundrade och nitton år, och födde söner och döttrar.

26. Tharah war sjuttio år gammal, och födde Abram, Nahor och Haran.

27. Desse äro Tharahs slägter: Tharah födde Abram, Nahor och Haran: Haran födde Lot.

28. Och dödde Haran när sin fader Tharah, uti hans faders land, i Ur i Chaldeen.

29. Tå togo Abram och Nahor sig hustrur: Abrams hustru het Sarai, och Nahors hustru Milca, Harans dotter, then fader war åt Milca och åt Jisca.

30. Men Sarai war ofruktsam, och hade inga barn.

31. Så tog Tharah sin son Abram, och Lot, sin sons Harans son, och sin sonahustru Sarai, sin sons Abrams hustru, och förde them ifrån Ur utur Chaldeen, på thet the skulle fara i Canaans land; och the kommo til Haran, och bodde ther.

32. Och Tharah wardt tuhundrade och fem år gammal, och blef död i Haran.

12. Capitel.

Och HERren talade till Abram: Gack utu titt fädernesland, och ifrå tin slägt, och ifrå tin faders hus, uti et land, som jag tig wisa wil.

2. Och jag skal göra dig til et stort folk; jag skal wälsigna tig, och göra tig et stort namn; och tu skal wara en wälsignelse.

3. Jag skal wälsigna them som tig wälsigna, och förbanna them som tig förbanna: Och i tig skola wälsignade warda alla slägter på jorden.

4. Tå for Abram ut, såsom HERren honom sagt hade, och Lot for med honom. Men Abram war sjuttio och fem år gammal, tå han for utaf Haran.

5. Så tog Abram sin hustru Sarai och Lot sin broderson, med alla theras håfwor, som the förwärfwat hade, och the själar, som the födt hade i Haran; och