Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/571

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Ps. 36. 37. Psalmerne. 567

36. Psalm. En Psalm Davids, HERrans tjenares, til at föresjunga. 2. Jag säger i sanning, at the ogudaktige arge skalkar äro; ty när them är ingen Gudsfruktan. 3. The rosa hwar annan inbördes, at the måga främja sina onda saker, och skämma andra. 4. All theras lära är skadelig och lögn; the låta ock intet underwisa sig, at the måtte något godt göra. 5. Utan the tänka til skada på theras säng, och stå faste på then onda wägen, och sky för intet ondt. 6. HERre, tin godhet räcker så widt som himmelen är, och tin sanning så widt som skyarne gå. 7. Tin rättfärdighet står såsom Guds berg, och tina rätter såsom stora djup. HERre, tu hjelper både menniskor och fänad. 8. Huru dyr är tin godhet, Gud, at menniskors barn tröst hafwa under tina wingars skugga. 9. The warda druckne utaf titt hus rika håfwor, och tu skänker them med wällust, såsom med en ström. 10. Ty när tig är en lefwande källa; och i titt ljus se wi ljus. 11. Utbred tin godhet öfwer them som känna tig, och tin rättfärdighet öfwer the fromma. 12. Låt mig icke undertrampad warda af the stolta, och the ogudaktigas hand omstörte mig icke. 13. Utan låt the ogerningsmän ther falla, att the måga bortdrifne warda, och icke bestå kunna.

37. Psalm. En Psalm Davids. Harmas icke öfwer the onda: war icke nitisk öfwer the ogerningsmän. 2. Ty såsom gräs warda the snart afhuggne, och såsom gröna örter skola the förwissna. 3. Haf hopp till HERran, och gör thet godt är: blif i landet, och föd tig redeligen. 4. Haf tin lust i HERranom; han skal gifwa tig hwad titt hjerta önskar. 5. Befall HERranom tin wäg, och hoppas uppå honom; han skal wäl görat: 6. Och skal frambära tin rättfärdighet såsom et ljus, och tin rätt såsom en middag. 7. Förbida HERran, och wänta efter honom. Harmas icke öfwer then, hwilken all ting efter hans wilja lyckosamligen framgår. 8. Håll tilbaka af wrede, och öfwergif grymhet: blif icke wred, så at tu ock illa gör. 9. Ty the onde skola utrotade warda; men the som wänta efter HERran, skola ärfwa landet. 10. Thet är ännu en liten tid, så är then ogudaktige intet mer; och när tu efter hans rum ser, skal han borta wara. 11. Men the elände skola ärfwa landet, och lust hafwa i stor frid. 12. Then ogudaktige trugar then rättfärdiga, och biter sina tänder tilsamman öfwer honom. 13. Men HERren ler åt honom; ty han ser, at hans dag kommer. 14. The ogudaktige draga ut swärdet, och bända sin båga, at the skola fälla then elända och fattiga, och slagta the fromma. 15. Men theras swärd skal gå in i theras hjerta, och theras båge skal sönderbrista. 16. Thet lilla, som en rättfärdig hafwer, är bättre än många ogudaktigas stora håfwor. 17. Ty the ogudaktigas arm skal sönderbrytas; men HERren håller the rättfärdiga wid magt. 18. HERren känner the frommas dagar; och theras gods skal blifwa ewinnerligen. 19. The skola icke på skam komma i then onda tiden, och i hårda år skola the nog hafwa. 20. Ty the ogudaktige skola förgås, och HERrans fiender: om the än woro såsom en kostelig äng, skola the likwäl förswinna, såsom en rök förswinner. 21. Then ogudaktige borgar, och be-