Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/6

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
2Cap. 1. 2.
1. Mose Bok.

råda skal öfwer fiskarna i hafwet, och öfwer foglarna under himmelen, och öfwer fänaden, och öfwer hela jorden, och öfwer alt thet som kräker på jorden.

27. Och Gud skapade menniskan sig til et beläte, til Guds beläte skapade han honom, Man och Qwinna skapade han them.

28. Och Gud wälsignade them, och sade til them: Warer fruktsamme, och föröker eder, och upfyller jorden, och hafwer henne under eder, och råder öfwer fiskarna i hafwet, och öfwer foglarna under himmelen, och öfwer all djur som kräla på jorden.

29. Och Gud sade: Si, jag hafwer gifwit eder allahanda örter, som frö hafwa på hela jorden, och allahanda fruktsamma trän, och trän, som frö hafwa i sig sjelfwa, eder til mat.

30. Och alla djur på jorden, och alla foglar under himmelen, och alt thet som kräker på jorden, och lif hafwer, at the skola hafwa allahanda gröna örter til at äta; och thet skedde så.

31. Och Gudh såg på alt thet han gjordt hade, och si, thet war alt ganska godt. Och wardt af afton och morgon then sjette dagen.

2. Capitel.

Så wardt nu himmel och jord fullkomnad, med all sin här.

2. Och Gud fullkomnade på sjunde dagen sitt werk, som han gjordt hade, och hwilade på sjunde dagen af alt sitt werk, som han gjordt hade.

3. Och wälsignade sjunde dagen, och helgade honom, therföre at han på honom hwilade af alt sitt werk, som Gud skapade och gjorde.

4. Altså äro himmel och jord tilkomne, tå the skapade wordo på then tid, tå HERren Gud gjorde himmel och jord.

5. Förr än någon stjälk war på marken, och förr än någon ört wäxte på jorden; förty HERren Gud hade än tå intet låtit regna på jorden, och ingen menniska war som brukade jorden.

6. Men en dimma gick up af jorden, och watnade hela marken.

7. Och HERren Gud gjorde menniskan af jordens stoft, och inblåste uti hans näsa en lefwande anda, och så wardt menniskan en lefwande själ.

8. Och HERren Gud planterade en lustgård uti Eden öster ut, och satte ther in menniskan, som han gjordt hade.

9. Och HERren Gud lät upwäxa af jorden allahanda trän, lustiga til at se, och goda til at äta, och lifsens trä midt i lustgården, och kunskapsens trä på godt och ondt.

10. Och utaf Eden gick en ström til at watna lustgården, och han delade sig i fyra hufwudfloder.

11. Then förste kallas Pison, then löper om hela Hawila land, och ther finnes guld.

12. Och thet landets guld är kosteligt; och ther finnes Bedellion, och then ädla stenen Onix.

13. Then andra floden heter Gihon; then löper kring om hela Ethiopien.

14. Then tredje floden kallas Hiddekel; then löper fram för Assyrien. Then fjerde floden är Phrath.

15. Och HERren Gud tog menniskan, och satte honom in uti lustgården Eden, at han honom bruka och bewara skulle.

16. Och HERren Gud böd menniskan, och sade: Tu skal äta af allahanda trä i lustgården;

17. Men af kunskapsens trä på godt och ondt skal tu icke äta; förty på hwad dag tu ther af äter, skal tu döden dö.

18. Och HERren Gud sade: Thet är icke godt at menniskan är allena; Jag wil göra honom en hjelp, then sig til honom hålla må.

19. Som nu HERren Gud gjort hade af jorden allahanda djur på marken, och allahanda foglar under himmelen, hade Han them fram för menniskan, at Han skulle se huru han skulle nämna them; ty såsom menniskan allahande lefwande djur nämnde, så skulle the heta.

20. Och menniskan gaf hwart och et fänad, och foglarna under himmelen, och djuren på marken sina namn. Men til menniskan wardt icke funnen någon hjelp, then sig til honom hålla måtte.