Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/66

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
62Cap. 6. 7.
2. Mose Bok.

19. Merari barn äro thesse: Maheli och Musi. Thet är nu Levi slägte i theras ätter.

20. Och Amram tog sin faders syster Jochebed til hustru; then födde honom Aaron och Mose. Och wardt Amram hundrade tretio och sju år gammal.

21. Jizears barn äro thesse: Korah, Nepheg, Sithri.

22. Usiels barn äro thesse: Misael, Elzaphan, Sithri.

23. Aaron tog sig hustru, Eliseba, Amminadabs dotter, Nahessons syster; then födde honom Nadab, Abihu, Eleazar, Ithamar.

24. Korahs barn äro thesse: Assir, Elkana, Abiassaph. Thet äro nu the Korhiters slägter.

25. Men Eleazar, Aarons son, tog sig hustru af Putiels döttrar; then födde honom Pinehas. Thesse äro nu hufwuden ibland fäderna til the Levitiska slägterna.

26. Thesse äro Aaron och Mose, til hwilka HERren sade: Förer Israels barn utur Egypti land, med theras härar.

27. The samme äro the, som talade med Pharao, Konungen i Egypten, at the måtte utföra Israels barn utur Egypten, nemligen Mose och Aaron.

28. Och på then dagen talade HERren med Mose uti Egypti land.

29. Och HERren sade: Jag är HERren: Tala til Pharao, Konungen i Egypten, alt thet jag talar med tig.

30. Och han swarade för HERranom: Si, jag hafwer oomskurna läppar; huru skal Pharao höra mig?

7. Capitel.

HERren sade till Mose: Si, jag hafwer satt tig till en Gud öfwer Pharao; och Aaron tin broder skal wara tin Prophet.

2. Tu skal tala alt thet jag bjuder tig; men Aaron tin broder skal tala thet för Pharao, at han släpper Israels barn utu sitt land.

3. Men jag wil förhärda Pharaos hjerta, på thet jag skal göra min tekn och under många i Egypti land.

4. Och Pharao skal intet höra eder, på thet jag skal bewisa min hand uti Egypten, och föra min här, mitt folk Israels barn, utur, Egypti land genom stora domar.

5. Och the Egyptier skola förnimma at jag är HERren, när jag nu uträcker min hand öfwer Egypten, och utförer Israels bern ifrå them.

6. Mose och Aaron gjorde såsom HERren hade budit them.

7. Och Mose war åttatio år gammal, och Aaron tre och åttatio år gammal, tå the talade med Pharao.

8. Och HERren talade til Mose och Aaron:

9. När Pharao säger til eder: Bewiser edra under; så skall tu säga til Aaron: Tag tin staf, och kasta honom för Pharao, at han warder en orm.

10. Tå gingo Mose och Aaron in til Pharao, och gjorde såsom HERren hade budit them: Och Aaron kastade sin staf för Pharao, och för hans tjenare; och han wardt en orm.

11. Tå lät Pharao kalla wisa och swartkonstiga; Och the Egyptiske trollkarlar gjorde ock sammalunda med theras beswärjningar.

12. Och hwar thera kastade sin staf ifrå sig; och wordo ormar ther af; men Aarons staf upslukade theras stafrar.

13. Så wardt Pharaos hjerta förstockadt, och hörde them intet, såsom HERren sagt hade.

14. Och HERren sade til Mose: Pharaos hjerta är hårdt, och wil icke släppa folket.

15. Gack til Pharao bittida om morgonen, si, han warder utgångende til älfwen; så gack emot honom på stranden af älfwen, och tag stafwen i tin hand, then som en orm wardt;

16. Och säg til honom: HERren, the Ebreers Gud, hafwer sändt mig til tig, och låter säga tig: Släpp mitt folk, att the måga tjena mig uti öknen; men tu hafwer här til dags intet welat höra.

17. Therföre säger HERren altså: