Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/80

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

18. Tu gör owisligen; så ock folket, som med tig är : thetta ärendet år tig för swårt; tu kan ide uträtta thet allena.

19. Men hör min röst; jag wil gifva tig råd; och Gud skal wara med tig. Stöt tu folket in för Gud, och framsätt ärenden för Gudi,

20. Och förse them med rätt och lag, at tu wisar them then wäg, ther the uti wandra skola, och the gerningar, som the göra skola.

21. Men sök tig up ibland alt folket redeliga män, the som frukta Gud, sann- färdiga, och the ſom hata girigheten : them fått öfwer them, ſomliga dfwer tu- fende, dfwer hundrade, öfwer femtio, och öfwer tio:

22. The fom altid måga döma folket ; men når någon ſwär fak år, at the tä Hafwa henne in för tig, och the ätſkilja alla the ringa ſaker: ſä warder thet tig lättare, och the dragat med tig.

23. Om tu thet går, kan tu beſtä hwad Sud tig bjuder, od) alt thetta folket kan gå hem til ſitt igen med frid.

24. Moſe hörde fin ſwärs råft, och gjorde alt fåfom han fade honom ;

25. Od utwalde redeliga mån utaf Hela Jörael, och gjorde them til höfdin- gar åfiwer folket, ſomliga dfwer tufen- de, dfwer hundrade, dfwer femtio, och dfwer tio, | 26. At the altid ſkulle ddma folket; men Hwad ſwära ſaker woro, them ſkuto the til Moſe, och the ringa ſaker dömde the. | 27. Oh få låt Moſe ſin ſwär fara hem i ſitt land igen.

19. Capitel.

Uti tredje månaden, fedan Israels barn utgängne woro utur Egypti land, kom- mo the pä thenna dagen in uti then dk- nen Sinai.

2. Fdrty the woro utdragne ifrä Re- phidim, oh wille in uti then dknen Si- nai 3; och lågrade ſig ther i dknen, twärt emot berget.

3. O< Df til SR Of HERTren ropa onom al et och ſade : Thetta ſkal tu ſäga til Jacobs hus, och förkunna Jösraels barn :

LK. Moſe Bok.

Cap. 18. 19.

4. I hafwen ſett hwad jag hafwer gjort the Egyptier, oh huru jag haf- wer burit eder på drnawingar, och ta- git eder til mig.

5. Om I nu hören min röſt, oc) häl- len mitt förbund, ſä ſkolen I wara min egendom för alt folk ; ty hela jorden är min.

6. O< I ſkolen wara mig et preſter- ligt konungarike och et heligt folk. Thes- É äro the ord, ſom tu ſkal fåga Israels

arn.

7. Moſe kom oc ſammankallade the äldſta i folket, och framſatte alla theßa ord för them, fåfom HERTren budit hade.

8. O< alt folket ſwarade tilſammans,

och ſade : Alt thet HERren ſagt hafwer, wilje wi 'gdra. Och Moſe fade folkets ord HERranom igen. 9.05 HERren fade til Moſe : Si, jag wil komma til tig uti en tjoF moln- ſky, at folket ſkal höra mina ord, fom jag talar med tig, och tro tig ewärdeli- gen. Och Moſe förkunnade HERranom folkets ord. .

10. HERren fade til Moſe : Sat bort til folfet, och helga them idag och i mor- gon, at the twä ſina kläder,

11. OM äro redo på tredje dagen ; ty på tredje dagen warder HERren neder ſtigande uppå Sinai berg för alt folket.

12. Od upfått tekn omkring folket, och fåg til them: Wakter eder, at I ite gån up på berget, eller kommen wid åndan på thet ; ty then fom kommer wid ber- get, han ſkal döden dd.

13. Ingen hand ſkal komma wid ho- nom, utan han ſkal warda ſtenad, eller med flott genomſkuten 3 ehwad thet år djur eller menniſka, fal thet ie lefva. Når man hörer et långfamt ljud, feola the gå in til berget.

14. Moſe ſteg ned af berget til folket, 3 helgade them; od) the twädde fina

der.

15. Och han ſade til them : Warer res do på tredje dagen; och ingen komme wid ſin huſtru.

16. Som nu then tredje dagen kom, och morgonen wardt, tä hof fig up et dunder oh ljungeld och en tjo molnſky