Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/913

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


Matthei Evangelium.

1. Capitel.

Thetta är boken af JEsu Christi börd, hwilken är Davids son, Abrahams sons.

2. Abraham födde Isaac; Isaac födde Jacob; Jacob födde Juda och hans bröder;

3. Juda födde Pharez och Zara af Thamar; Pharez födde Hezrom; Hezrom födde Aram;

4. Aram födde Aminadab; Aminadab födde Nahasson; Nahasson födde Salmon;

5. Salmon födde Boas af Rahab; Boas födde Obed af Ruth; Obed födde Jesse;

6. Jesse födde Konung David; Konung David födde Salomon af henne som war Urie hustru;

7. Salomon födde Roboam; Roboam födde Abia; Abia födde Asa;

8. Asa födde Josaphat; Josaphat födde Joram; Joram födde Osia;

9. Osia födde Joatham; Joatham födde Achas; Achas födde Ezechia;

10. Ezechia födde Manasse; Manasse födde Amon; Amon födde Josia;

11. Josia födde Jechonia och hans bröder, wid thet Babyloniska fängelset.

12. Men efter thet Babyloniska fängelset, födde Jechonia Salathiel; Salathiel födde Zorobabel;

13. Zorobabel födde Abiud; Abiud födde Eliakim; Eliakim födde Asor;

14. Asor födde Zadok; Zadok födde Achim; Achim födde Eliud;

15. Eliud födde Eleazar; Eleazar födde Mattham; Mattham födde Jacob;

16. Jacob födde Joseph, Marie man, af hwilken är född JEsus, som kallas Christus.

17. Så äro alla lederne, ifrån Abraham til David, fjorton leder; ifrå David til thet Babyloniska fängelset, ock fjorton leder; ifrå thet Babyloniska fängelset til Christum, ock fjorton leder.

18. JEsu Christi födelse gick så til: När Maria, hans moder, war trolofwad Joseph, förr än the kommo samman, fans hon wara hafwande af then Heliga Anda.

19. Men efter Joseph war en from man, och wille icke röja henne, tänkte han hemligen öfwergifwa henne.

20. När han thetta tänkte, si, tå uppenbarades honom i sömnen HERrans Ängel, och sade: Joseph Davids son, räds icke taga Maria, tin hustru, til tig; ty thet som är afladt i henne, thet är af then Heliga Anda.

21. Och hon skal föda en son; och tu skal kalla hans namn JESUS; ty han skal frälsa sitt folk ifrå theras synder.

22. Thetta är alt skedt, på thet fullbordas skulle thet af HERranom sagdt är genom Propheten, som sade:

23. Si, en Jungfru skal warda hafwande, och föda en son; och the skola kalla hans namn Emmanuel; thet är så mycket sagdt: Gud med oss.

24. När Joseph waknade up af sömnen, gjorde han som HERrans Ängel hade honom befallt, och tog sin hustru til sig;

25. Och kände henne icke, til thes hon födde sin första son, och kallade hans namn JESUS.

2. Capitel.

När JEsus war född i BethLehem, i Judiska landet, i Konung Herodis tid; si, tå kommo wise män af österlanden til Jerusalem,

2. Och sade: Hwar är then nyfödde Juda Konungen? ty wi hafwe sett hans stjerna i österlanden, och äre komne at tilbedja honom.

3. När Konung Herodes thet hörde, wardt han bedröfwad, och hela Jerusalems stad med honom:

4. Och lät församla alla the öfwersta