Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/914

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
910Cap. 2. 3.
Matthei Evangelium.

Presterne och Skriftlärde ibland folket, och frågade them hwar Christus skulle födas.

5. Och the sade honom: I BethLehem, i Judiska landet; ty thet är så skrifwit genom Propheten:

6. Och tu, BethLehem, i Judiska landet, äst ingalunda then minsta ibland Juda Förstar; ty utaf tig skal mig komma then Försten, som öfwer mitt folk Israel en Herre wara skal.

7. Tå kallade Herodes lönligen the wisa männerne til sig, och besporde granneligen af them hwad tid stjernan syntes;

8. Och sände them så til BethLehem, och sade: Farer tit, och bespörjer granneligen efter barnet; och när I thet finnen, så säger mig thet igen, at jag kan ock komma och tilbedja honom.

9. När the hade hört Konungen, foro the åstad; och si, stjernan, som the sett hade i österlanden, gick för them, så länge hon kom och blef ståndande öfwer ther barnet war.

10. När the sågo stjernan, wordo the ganska glade;

11. Och gingo in i huset, och funno barnet, med Maria thes moder, och föllo ned, och tilbådo honom, och upläto sina håfwor, och skänkte honom guld, rökelse och myrrham.

12. Sedan fingo the uppenbarelse i sömnen, at the skulle icke komma igen til Herodes; och foro så en annan wäg hem i sitt land igen.

13. När the woro bortfarne, si, tå uppenbarades HERrans Ängel Joseph i sömnen, sägande: Statt up, och tag barnet och thes moder til tig, och fly in uti Egypti land, och blif ther så länge jag säger tig til; ty thet kommer ther til, at Herodes skal söka efter barnet, til at förgöra thet.

14. Han stod up, och tog barnet och thes moder om natten til sig, och flydde in uti Egypti land;

15. Och blef ther in til Herodis död; på thet at fullbordas skulle thet som sagdt war af HERranom genom Propheten, som sade: Utaf Egypten hafwer jag kallat min son.

16. När Herodes nu såg, at han war beswiken af the wisa män, blef han ganska wred, och sände ut och lät slå ihjäl alla swenbarn i BethLehem, och i alla thes gränser, the som twägga åra, och ther förnedan woro, efter then tiden, som han hade granneligen besport af the wisa män.

17. Tå blef fullkomnadt thet som af Jeremia Propheten sagdt war, när han sade:

18. I höjden wardt hörd en röst, stora klagomål, gråt och mycken skrän: Rachel gråter sina barn, och wil icke låta hugswala sig; ty thet war ute med them.

19. Men när Herodes war död, si, tå uppenbarades HERrans Ängel Joseph i sömnen, i Egypti land,

20. Och sade: Statt up, och tag barnet och thes moder til tig, och far in i Israels land; ty the äro döde, som foro efter barnets lif.

21. Han stod up, och tog barnet och thes moder til sig, och for in uti Israels land.

22. Men när han hörde, at Archelaus war rådande i Judiska landet, i sin faders Herodis stad, räddes han fara tit, och fick befallning af Gud i sömnen, och for in uti Galilee landsändar,

23. Och kom och bodde i then staden, som heter Nazaret; at thet skulle fullkommas, som war sagdt genom Propheterna: Han skal kallas Nazareus.

3. Capitel.

I then tiden kom Johannes Döparen, och predikade i öknen, i Judiska landet,

2. Och sade: Görer bättring; himmelriket är kommit hardt när.

3. Och han är then, som Esaias Propheten talade om och sade: En ropandes röst är i öknen: Bereder HERrans wäg; görer Hans stigar rätta.

4. Men Johannes hade kläder af camelhår, och en lädergjording om sina länder; hans mat war gräshoppor och wild honing.

5. Tå gick Jerusalems stad ut til