Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/938

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
934Cap. 21
Matthei Evangelium.

wägen: the andra skuro qwistar af trän, och strödde på wägen.

9. MEn folket som föregick, och the som efter följde, ropade och sade: Hosianna, Davids Son; wälsignad war han, som kommer i HERrans namn! Hosianna, i höjden!

10 Och när han kom in i Jerusalem, uprörde sig hela staden, och sade: Ho är thenne?

11. Tå sade folket: Thenne är JEsus, then Propheten af Nazaret, i Galileen.

12. Och gick JEsus in i Guds tempel, och dref ut alla the ther köpte och sålde i templet, och omstötte wexlareborden, och dufwo-månglarenas säten,

13. Och sade til them: Thet är skrifwit: Mitt hus skal kallas et bönehus; men I hafwen gjort en röfwarekula ther af.

14. Och til honom kommo blinde och halte i templet; och hang gjorde them helbregda.

15. När the öfwerste Presterne och the Skriftlärde sågo the under som han gjorde och barnen som ropade i templet, sägande: Hosianna, Davdis Son! blefwo the misslynte,

16. Och sade til honom: Hörer tu hwad thesse säga? Tå sade JEsus til them: Hwi icke? HAfwen I aldrig läsit: Af barns och spenabarns mun hafwer tu fullkomnat låfwet?

17. Tå öfwergaf han them, och gick utu staden til Bethanien, och blef ther.

18. Om morgonen, när han gick in istaden igen, hudrade honom.

19. Och han fick se et fikonaträ wid wägen, och gick ther til, och fann intet ther uppå, utan allenast löf, och sade til thet: Wäxe aldrig häår efter frukt på tig. Och fikonaträdet blef strax torrt.

20. Och när Lärjungarne sågo thet, förundrade the sig, och sade: Huru är thet fikonaträet så snart torkadt?

21. Tå swarade JEsus och sade til them: Sannerligen säger jag eder, om I hafwen tron, och twiflen intet, så warden I icke allenast görande sådant som med fikonaträet skedde; utan jämwäl, om I sägen til thetta berget: Häf tig vp, och kasta tig i hafwet, så skal thet ske.

22. Och alt thet I bedjen i bönen, troende, thet skolen I få

23. Och när han kom i templet, gingo the öfwerste Presterna och the Äldste i folket til honom, ther han lärde, och sade: Af hwad magt gör tu thetta? Och hwilken hafwer gifwit tig thenna magten?

24. Tå swarade JEsus och sade til them: Jag wil ock sprörja eder et ord; om I sägen mig thet, wil jag ock säga eder af hwad magt jag thetta gör:

25. HWadan war Johannis döpelse? Af himmelen, eller af menniskor? Tå tänkte the wid sig sjelfwa, och sade: Säge wi, af himmelen, så säger han till oss: Hwi trodden I tå honom icke?

26. Säge wi ock, af menniskor, så fädes wi folket; ty alla höllo Johannes för en Prophet.

27. Tå swarade the JEsu och sade: Wi wete thet icke. Sade han til them: Icke heller säger jag eder af hwad magt jag thetta gör.

28. Men hwad synes eder? En man hade twå söner, och gick til then första, och sade: Son, gack och arbeta i dag i min wingård.

29. Han swarade och sade: JAg wil icke. Sedan ångrade honom thet, och gick åstad.

30. Och gick han til then andra, och sade sammalunda. Tå swarade han och sade: Ja, Herre; och gick intet.

31. Hwilken af the twå gjorde thet fadre wille? The sade til honom: Then förste. Sade JEsus til them: Sannerligen säger jag eder, at Publicaner och skökor skola gå i himmelriket, förr än I.

32. JOhannes kom til eder, och lärde eder rätta wägen, och I trodden honom intet; men Publicaner och skökor trodde honom: och ändock I thet sägen, hafwen I dock sedan ingen bättring gjort, at I måtten trott honom.

33. Hörer en annan liknelse: Thet