Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/937

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
Cap. 20. 21.933
Matthei Evangelium.

wäg; men jag wil gifwa thenna sista så mycket som tig.

15. Eller må jag icke göra uti min ting hwad jag wil? Ser tu förthenskul illa ut, at jag så god är?

16. Altså warda the ytterste the främste, och the färmste the ytterste: ty månge äro kallade; men få äro utwalde.

17 Och så drog JEsus up til Jerusalem, och tog the tolf Lärjungarna til sig på wägen, och sade til them:

18. Si, wi fare up til Jerusalem, och Menniskones Son skal öfwerantwardas the öfwersta Presterna och the Skriftlärda; och the skola döma honm til döden.

20. Tå steg Zebedei söners moder fram til honom, med sina söner, tilbad honom, och begärde något af honom.

21. Tå sade han til henne: Hwad wil tu? Sade hon til honom: Låt thessa twå mina söner sitta i titt rike, then ena på tin högra hand, och then andra på tin wänstra.

22. Tå swarade JEsus och sade: I weten icke hwad I bedjen: kunnen i dricka then kalken, som jag skal dricka, och döpas med thet dopet, som jag döpes med? Tå sade the til Honom: Ja wäl.

23. Sade han til them: Min kalk skolen I wisst dricka, och döpas med thet dop, som jag döpes med; men sitta på min högra hand och wänstra, står icke mig til at gifwa utan them, som thet tilredt är af min Fader.

24. När the tio thet hörde, wordo the misslynte på the twå bröderna.

25. Tå akllade JEsus them til sig, och sade: I weten, at werldslige Förstar äro rådande, och the som herrar äro, hafwa magten.

26. Så skal thet icke wara ibland eder; utan then som wil wara mägtig ibland eder, han ware eder tjenare,

27. Och hwilken ibland eder wil wara then främste, han ware eder dräng:

28. Såsom Menniskones Son är icke kommen, på thet han wil låta thena sig; utan at han wil tjena, och gifwa sitt lif til återlösning för många.

29. Och när then gingo utaf Jericho, följde honom mycket folk.

30. Och si, twå blinde sutto wid wägen; och när the hörde, at JEsus gick ther fram, ropade the, och sade: Ach HERre, Davids Son, förbarma tig öfwer oss.

31. Men folket näpste them at the skulle tiga. Tå ropade the thes mer, och sade: Ach HERre, Davids Son, förbarma tig öfwer oss.

32. Tå stadnade JEsus, och kallade them, och sade: Hwad wiljen I, at jag skal göra eder?

33. The sade til honom: HERre, at wåra ögon måtte öpnas.

34. Tå warkunnade JEsus sig öfwer them, och tog på theras ögon; och strax fingo the sin syn, och följde honom.

21. Capitel.

Och när the nalkades Jerusalem, och kommo til Bethphage, wid oljoberget, sände JEsus twå sina Lärjungar,

2. Och sade til them: Går i byn som ligger för eder, och strax warden I finnande en åsninna bunden, och folen när henne: löser them, och leder til mig.

3. Och om någon talar eder til, så säger: HERren behöfwer them; och strax släpper han them.

4. Thetta är alt skedt, at thet skulle fullkomnas, som sagdt är genom Propheten som sade:

5.Säger til dottren Zion: Si, tin Konung kommer til tig, saktmodig, ridande på en åsninna, och på en arbets åsninnas fola.

6. Lärjungarne gingo bort, och gjorde som JEsus hade them befallt;

7. Och ledde til honom åsninnan och folan, och lade sina kläder på them, och satte honom ther vppå.

8. Mycket folk bredde sina kläder på