Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/951

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
Cap. 28.947
Matthei Evangelium.


15. Och the togo penningarna, och gjorde som the woro lärde. Och thetta talet är beryktadt ibland Judarna, in til thenna dag.

16. Men the ellofwa Lärjungarne gingo til Galileen, up på et berg, som JEsus hade them förelagt.

17. Och när the sågo honom, tilbådo the honom; men somlige twiflade.

18. Och JEsus gick fram och talade med them, och sade: Mig är gifwen all magt i himmelen och på jorden.

19. Går förthenskul ut, och lärer alt folk, och döper them i namn Faders och Sons och then Heliga Andas;

20. Och lärer them hålla alt thet jag hafwer eder befallt. Och si, jag är när eder alla dagar, in till werldens ända. Amen.


Marci Evangelium.

1. Capitel.

Thetta är begynnelsen af JEsu Christi, Guds Sons, Evangelio;

2. Såsom skrifwit är i Propheterna: Si, jag sänder min Ängel framför titt ansikte, hwilken bereda skal tin wäg för tig.

3. En ropandes röst är i öknen: Bereder HERrans wäg; görer hans stigar rätta.

4. Johannes war i öknen, döpte, och predikade bättringens döpelse til syndernas förlåtelse.

5. Och til honom gingo ut hela Judiska landet och the utaf Jerusalem, och läto sig alle döpa af honom i Jordans flod, och bekände sina synder.

6. Och Johannes war klädd med camelahår, och med en lädergjording om sina länder, och åt gräshoppor och wildhoning;

7. Och predikade, och sade: En kommer efter mig, som starkare är än jag, hwilkens skotwänger jag icke wärdig är at nederfalla och uplösa.

8. Jag döper eder med watn; men han skal döpa eder med then Heliga Anda.

9. Och thet begaf sig i the dagar, at JEsus kom utaf Galileen ifrå Nazaret, och lät sig döpa af Johanne i Jordan.

10. Och strax steg han up utu watnet, och såg himlarna öpnas, och Andan såsom en dufwa nederkomma öfwer honom.

11. Och en röst kom af Himmelen: Tu äst min käre Son, i hwilken mig wäl behagar.

12. Och Anden dref honom strax uti öknen.

13. Och han war i öknen i fyratio dagar, och frestades af Satan, och war med willdjuren; och Änglarne tjente honom.

14. Men sedan Johannes wardt fången, kom JEsus uti Galileen, och predikade Evangelium om Guds rike,

15. Sägande: Tiden är fullkomnad, och Guds rike är för handen: bättrer eder, och tror Evangelio.

16. När han gick utmed thet Galileiska hafwet, såg han Simon och Andream, hans broder, kasta sina nät i hafwet; ty the woro fiskare.

17. Och JEsus sade til them: Följer mig, och jag wil göra eder til menniskofiskare.

18. Strax gåfwo the sina nät öfwer, och följde honom.

19. Och tå han gick tädan litet fram bättre, såg han Jacobum Zebedei son och Johannem, hans broder, at the i båten byggde sina nät.

20. Och strax kallade han them. Tå öfwergåfwo the sin fader, Zebedeum, uti båten, med legodrängarna, och följde honom.

21. Och the gingo til Capernaum;


3 P 2