Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/950

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
946Cap. 27. 28.
Matthei Evangelium.

53. Och gingo ut af sina grafwar, efter hans upståndelse, och kommo i then heliga staden, och uppenbarades för många.

54. Men Höfwitsmannen, och the som med honom woro, och waktade på JEsum, när the sågo jordbäfningen och the ting som skedde, räddes the swårligen, och sade: Wisserligen war thenne Guds Son.

55. Och ther woro många qwinnor, ståndande långt ifrån och sågo uppå, the som hade följt JEsum af Galileen, och tjent honom.

56. Ibland hwilka war Maria Magdalena och Maria Jacobi och Jose moder och Zebedei söners moder.

57. Men om aftonen kom en rik man af Arimathia, benämnd Joseph, hwilken ock war JEsu Lärjunge.

58. Han gick til Pilatum, och begärde JEsu lekamen. Tå böd Pilatus, at han skulle warda honom gifwen.

59. Och när Joseph hade tagit lekamen, swepte han honom i et rent linkläde,

60. Och lade honom i sin nya graf, som han uthuggit hade uti et hälleberg, och wälte en stor sten för dören åt grafwen, och gick sina färde.

61. Tå woro ther Maria Magdalena och then andra Maria, sittande mot grafwen.

62. Dagen efter tilredelsedagen kommo tilsamman the öfwerste Presterne och the Phariseer in för Pilatus,

63. Och sade: Herre, oss kommer ihog, at then förföraren sade, när han än lefde: Efter tre dagar wil jag stå up.

64. Bjud förthenskul, at man förwarar grafwen in til tredje dagen, at hans Lärjungar icke komma och stjäla honom bort, och säga folket: Han är upstånden ifrå the döda; och blifwer så then sista willan wärre än then första.

65. Tå sade Pilatus til them: Ther hafwen I wakt; går och förwarer, som I kunnen.

66. Tå gingo the bort och förwarade grafwen med wäktare, och beseglade stenen.

28. Capitel.

Om Sabbathsaftonen, i gryningen på första Sabbathen, kom Maria Magdalena och then andra Maria, til at bese grafwen.

2. Och si, thet wardt en stor jordbäfning; ty HERrans Ängel steg ned af himmelen, och gick fram, och wälte stenen ifrå dören, och satte sig på honom.

3. Och han war påseendes som en ljungeld, och hans kläder hwita som en snö.

4. Och wäktarena blefwo förskräckte af räddhåga, och wordo som the hade warit döde.

5. Men Ängelen swarade och sade til qwinnorna: Rädens icke; ty jag wet, at I söken JEsum, som war korsfäst.

6. Han är icke här; han är upstånden, som han sagt hade. Kommer, och ser rummet, ther HERren war lagd uti;

7. Och går snart, och säger hans Lärjungar, at han är upstånden ifrå the döda; och si, han skal gå fram för eder uti Galileen: ther skolen I se honom. Si, jag hafwer sagt eder thet.

8. Och the gingo snarligen ifrå grafwen, med räddhåga och stor glädje, löpande til at kungörat hans Lärjungar.

9. Och wid the gingo, til at kungörat hans Lärjungar, si, tå mötte JEsus them, och sade: Hel eder! Tå gingo the fram, och togo på hans fötter, och tilbådo honom.

10. Tå sade JEsus til them: Rädens icke; går och kungörer thet mina bröder, at the gå til Galileen; ther skola the få se mig.

11. När the gingo bort, si, någre af wäktarena kommo i staden, och kungjorde the öfwersta Presterna alt thet som skedt war.

12. Och the församlade sig med the Äldsta, och rådgjorde, och gåfwo krigsknektarna en stor summa penningar,

13. Och sade: Säger: Hans Lärjungar kommo om natten, och stulo honom bort, medan wi sofwo.

14. Och om thet kommer för Landshöfdingen, wilje wi stilla honom, och begå thet så, at I skolen wara utan fara.