Sida:Bihang till riksdagens protokoll år 1960 Första samlingen sjunde bandet Kungl Majts prop 17.djvu/352

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
350
Kungl. Maj:ts proposition nr 17 år 1960


Övergångsbestämmelser


Kommittén. Kommittén anför att den nya lagen ersätter 1919 års fotografilag, vilken alltså bör förklaras upphävd. Vidare har här upptagits bestämmelser motsvarande 65–67 §§ i förslaget till lag om upphovsrätt ävensom en särskild föreskrift rörande fotografisk bild som framställts efter beställning.


Remissyttrandena. Publicistklubben anser att man med hänsyn till pressens behov något bör mildra regeln om att den nya lagen skall äga tillämpning även med avseende på bild, som framställts före lagens ikraftträdande. På många håll har man för närvarande ett mycket omfattande bildarkiv. Det synes icke rimligt att lagens ikraftträdande skulle medföra, att rätten till en rad av bilderna i dessa arkiv plötsligt överginge från arkivets innehavare till fotograferna.


Departementschefen. Den nya lagen torde böra träda i kraft den 1 juli 1960. Den ersätter 1919 års fotografilag, som alltså bör upphävas.

I enlighet med kommitténs förslag bör vidare i övergångsbestämmelserna upptagas föreskrifter motsvarande 65–67 §§ i förslaget till lag om upphovsrätt. Med anledning av vad publicistklubben anfört vill jag framhålla, att den som förut förvärvat rätt till viss fotografisk bild självfallet behåller denna rätt även sedan den nya lagen trätt i kraft.

En av kommittén i dess förslag upptagen övergångsbestämmelse rörande fotografisk bild som framställts efter beställning har fått utgå, då rätten till sådan bild i departementsförslaget principiellt regleras på samma sätt som för närvarande.


Förslaget till ändrad lydelse av 1 kap. 8 § tryckfrihetsförordningen

Kommittén. Kommittén erinrar om sitt uttalande vid 9 § i förslaget till lag om upphovsrätt, att bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen icke ingriper i gällande privaträttsliga regler och rättsgrundsatser. En uttrycklig erinran om detta förhållande har influtit i förordningen, såvitt avser de i upphovsrätten grundade rättigheterna. I 1 kap. 8 § har sålunda hänvisats till att vad i lag är stadgat skall gälla om den uteslutande rätt att genom tryck mångfaldiga litterära och musikaliska verk eller verk av bildande konst, som tillkommer upphovsmannen till sådant verk. Kommittén framhåller, att den föreslagna revisionen av upphovsrätten föranleder att vissa ändringar måste göras i denna hänvisning. För närvarande är stadgandet i viss mån begränsat genom att det endast gäller upphovsmannens uteslutande rätt att genom tryck mångfaldiga skyddade verk. Med hänsyn till att upphovsmannens rätt enligt förslaget även innefattar vissa ideella befogenheter,