Sida:Bihang till riksdagens protokoll år 1960 Första samlingen sjunde bandet Kungl Majts prop 17.djvu/351

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
349
Kungl. Maj:ts proposition nr 17 år 1960

Straffbestämmelserna har i övrigt utformats helt efter förebild av 53 § i förslaget till lag om upphovsrätt. Normalstraffet skall således alltjämt vara dagsböter, men i fall där omständigheterna är försvarande skall fängelse kunna ådömas. Straff skall inträda icke blott vid uppsåtliga utan även vid oaktsamma förfaranden.


Remissyttrandena. Svenska tidningsutgivareföreningen framhåller beträffande strafflatituden att de skäl, på vilka föreningen avstyrkt att i lagen om upphovsrätt införes möjlighet att i vissa fall ådöma fängelse, i fråga om fotografilagen synes vara om möjligt ännu starkare. De ideella och ekonomiska intressen som skyddas på detta område är väsentligt svagare än inom upphovsrätten i övrigt.


Departementschefen. I det av kommittén föreslagna stadgandet torde böra vidtagas samma ändringar som i 53 § i förslaget till lag om upphovsrätt. Anledning att bestämma strafflatituden på annat sätt än i nämnda paragraf anser jag icke föreligga.


18–22 §§.

Paragraferna motsvarar 15–19 §§ kommittéförslaget.


Departementschefen. Förevarande bestämmelser om ersättningsskyldighet m. m. har utformats helt i anslutning till motsvarande stadganden i 54–56 och 58–59 §§ i förslaget till lag om upphovsrätt.


23 §.

Paragrafen överensstämmer i sak med 20 § kommittéförslaget.


Departementschefen. I förevarande paragraf har upptagits bestämmelser om lagens tillämpningsområde, svarande mot 8 kap. i förslaget till lag om upphovsrätt. För närvarande regleras detta ämne i 13 § fotografilagen.

Vad angår förhållandet till utlandet har gällande fotografilag genom den vid 62 § i förslaget till lag om upphovsrätt berörda 1937 års kungörelse förklarats tillämplig med avseende å Bernunionens medlemsstater samt USA. Såsom vid nämnda stadgande anförts är avsett att Sverige med den nya lagstiftningens genomförande skall tillträda Bernkonventionens i Bryssel år 1948 reviderade text samt 1952 års Världskonvention om upphovsrätt. Med stöd av bemyndigandet i förevarande paragrafs andra stycke skall Kungl. Maj:t äga utfärda de tillämpningsföreskrifter som föranledes härav, såvitt angår skyddet för fotografier.