Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/17

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
3Actus I. Scena I.

Konung Magnus Ladulås.

EN Konung iagh i Swerige är /
Medh rätta och thet nampnet bär /
Kungh Ladulås at migh hwår man
Medh frögd kallar i thetta Lann:
Ty så säkert är i hwår wrå /
Bondens Ladu kan öpen stå /
Jngen honom ther oförrätt
Tors tilfoga på något sätt:
Landet har iagh från then plåge
Frälst / hwilken höge och låge
Ha lijdit under then träldom /
Min Broder Waldemar upkom /
Och har lagligen Swerige mist /
För sådan last och argelist.
Sitter nu och en fången man /
Och hans Son Erich i wår han:
Danske Kungen har sådant sport /
Och honom welat bijståndh giordt /
Aldenstund Konung Wåldemar
Den Danske Konungz Dotter har /
Hwilken är roten til hans fall:
Doch hafwer iagh efter mitt kall
Them Danskom hädan fötter giort /
Ey någon sedan har hijt tordt.
The Folkungar haffue också
Något buller begynt uppå:
Men them har iagh så nederlagdt /
At the aldrig få mehra macht

Kun /
B