Hoppa till innehållet

Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/18

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs

4

Kungar twinga / som förr är skeedt /
Mången hafuer fast åt them leet:
Ty från barnsbeen konster lära /
Och dygd / som ey tungh är bära /
Ha the förachtadt platt i grundt /
Och sigh berömdt så margelund
Aff theras gamble Fädhers ätt /
För hwilken the sigh hafua rätt
J Rijket bekläda stort kall
Ropa / och andre nedh aff pall
Sättia / thet iagh har them förmeent:
Alt så har iagh om sijder seent
Uthi mitt Landh bekommet fredh /
Ther påbegynt mången godh seedh /
Månge husz upbygdt til Gudz prijs /
Effter som nu medh tron är wijs:
Fem Klöster funderat aff ny /
Ett för Jungfruer i Stockholms by /
J hwilket och Nunna ingår
Min Dotter på sitt siwnde Åhr:
Så och ett Klöster på een Öö
Strax hos / och wil effter min Dödh
Ther hwijla: han för handen är /
Och är migh fast aff hiertat kiär.
Ty wil iagh nu strax föresee
På bästa sätt mine Söner tree:
Sedan uthi Gudz milde Hand
Befaller iagh min Krop och And.

Actus I. Scena II.

Philippus Folkunge / Godfredh Philosophus.

Philip.

AFf Folkungar then gamble Slächt /
Är iagh medh prijs buren och klächt /

Godz