Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/29

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
15


Sedhan wil iagh strax tagha ahn
J min regeringh Sweriges lann /
Edher och thet så förestå
Som iagh för hwar wäl swara må:
Sådant giör iagh för edher skul /
Och wil wara trogen och hull:
Warer migh effter thenne dagh
Lydige / ther om bedher iagh.

Byrger.

Här om til edher är wår lijt /
J giören edher största flijt /
Til thes wij komme til wår Åhr /
Då hwar sitt eghit förestår /
J och edhre skole röna /
Så wäl vele wij thet löna.

Torkill.

Jagh betackar Edhers Nåde /
Och medh alfuar ther til råder
Begraffningen må strax gå fort /
Töffua ther medh / båthar ey stort.

Byrger.

J edher macht alt sammans står /
Wår willie ther emot ey går.
Actus II. Scena I.

Torkill Allena.

Torkill.

Medh begrafningen öffuerstått /
Prachtigt medh alle tingh tilgått:
Nu träder iagh uthi thet kall:
J hwilket giffz orsaak til fall /
Doch hoppes iagh så genom gå
At iagh olyckan undfly må:
Ty när iagh effter Sweriges Lagh
Styrer medh almogens behagh /


Och
C jjj