Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/28

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

14

Ha har oss til dygdh och ähra
Låtet wäl tuchta och lähra /
J alt ridderlighet öffua /
Thet wårt standh kunne behöffua.

Erich

Medh oss / broder / sörger hwar man /
Wår klagan är rättwijs och san /
Härfars dödh är oss til stor meen /
Hans dödh må wäl gråta hwar steem
Landzens fader har han warit /
Thet Swenske nogsampt förfahrit:
Fridh och god tijdh i landet är /
Sådant skaffadhe Härfar här:
Rättwijsan boor uthi hwar wrå /
Orätt och wåldh måtte bortgå:
Bonden säker i sitt säthe /
Allestädes godhe läthe.

Waldem.

Sådant är tröstligt höra /
Wij wele thet samma giöra:
Enige leffua och medh fredh /
Och blijfua wedh wår Herfars seedh /
Skaffa hwariom och enom rätt /
Regera på thet bästa sätt:
Så tröster oss i thenna nödh
Gudh / effter wår Herfaders dödh /
Giffuer oss lyckan och framgångh /
J Wärlden uthan något twångh.

Torkill.

Mine Herrar / alt medh förstånd
Haffuen i talat thenne gång:
Jntet kan nu tilbaka stå /
Uthan at wij låthom begå
Edher Härfars begraffningh wäl /
Aff oss thet fordra månge skiäl:

Sedan