Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/32

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

18


Erich.

Jagh är tilfredz / fruchtar ey meer /
Effter Gudz willia alting skeer.

Actus II. Scena III.

Torkill Allena.

Torkill.

MJn resa haffuer iagh fuländt /
Carelen til Christum omwändt /
Och twenne Landskap tillijke
Nu lagdt under Sweriges Rijke:
Kongens Chröning / och giftermåål
Ähr och hållen på Stockholms gåål:
Thet swåraste står nu igen /
Hwilket ey affgår uthan meen:
Kongens brödher fordra sin part /
Thär på trängiandes mächta hardt /
Konungen står them fast emot /
För rättwijsa brukar han hoot:
Drotningen ähr orsaak här til /
Försterne ondt och aldrigh mildh:
Thet tager wist en ondh uthgång /
The Herrarlijdha ingen twångh:
Jagh har begiärt orloff och gunst /
Wil haffua tiänt här til om sunst /
Allenast iagh må få förloof
Ey meer brukas i Kongens hooff:
Men iagh har fånget onde swar /
Jag skal blijfua medh tiänsten qwar:
Migh giffuer ångst och hiertans qwaal
Jagh uthan skull lijdher förtaal
För thet iagh aldrigh hadhe tänckt /
Drotningen ähr i Ögon godh /
På baaken törster hon aff blodh /


Ty