Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/35

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
21


Skickat fethalie uthanlansz
Widh siösijderne allestansz:
Sedhan igönom Kongens landh
Draget medh någre tusend man /
J hwadh menigh och i hwadh acht
Låther Man här blijffua osacht:
Ther näst aff ehdra drängiar slagh
Få Kongens folck uthan all lagh:
Såsom och Kongen til föracht
Före sådant stort pråål och pracht /
At Kongen må blijffua förhädd /
Thär til för edher högfärdh rädd:
Sådan last haffuen i begått /
Kongen thär igönom försmått.

K. Byrg.

Ty nu är wårt stränge befäll
J ähren aff landet för qwäll /
Om wij edher innanlansz få /
Skolen i dödhen ey undgå:
Jngen urseckt migh bären fram
Welen i ey komma på skam.

H. Erich

Wij giffue saaken Gudh i handh /
Och skyndom oss til andre Landh:

H. Wald.

Jagh hoppas han them löna skal
Som orsaak ähre til wårt fall.

K. Byrg.

Med hast til wägz / eller här qwar
Skolen i blijffua i förwar.

Actus II. Scena VI.

Konung Byrger / och Nicol. Arch. Ubsal.

K. Byrg.

ACh iagh arm och Elendigh Man /
Hwilket orådh iagh då påfan /
När iagh bijltogh mine Bröder
Giorde / bätter warit dödher.


Ty
D jj