Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/42

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

28


Mällan migh och mine bröder /
Jngen iagh medh krijgh bemödher:
Wil nu leffua medh fredh och roo /
Hos tigh mitt hiärta medh frögd boo.

D. Märe.

Jagh haffuer intet frögdas åth /
Större orsaak har iagh til gråt:
Ty til skada / som iagh har sport /
Ähr freden medh bröderne giord:
The ha driffuit så thetta speel /
Theras är landzens bästa deel /
Thär til medh list så wijdt omgåt /
J edher tro man ha förrådt
Torkil Knutzson / som nu blef dömd
Til dödz aff them / och i iordh gömd.
Then som Kungar wil förråda /
Honom warder först til råda
Theras trogne Män beliugha /
Folk / landh och län til sigh suga:
Edhra bröder speela then leek
Moot oss bådhe medh mycket sweek.
Ty säger iagh / och haffuer sagt /
Edhra saaker har i godh acht.

K. Byrg.

Hwadh edhert rådh är / säger fort /
Thär effter skal alt blijffua giort.

D. Märe.

Förrasker them när the minst tro
På theras Säthegårdh Bielbo /
Sätter them fångne någre Åhr /
Achter hwadh taal i landet går /
Är ingen them i landet godh?
Hemligan giuther theras blodh /
Säger them wara dödh aff soot /
Therföre giffz slätt ingen boot.


Så-