Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/104

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

92


  »Oreoselinum (Fl. 228) är en ört. som jag aldrig sjelf tilförene fått plåcka i Swerige, den jag fant här ofwan på detta berg och i denna lund [Korndale-lund] såsom den allmännaste ... Örten luktade och smakade som morot och åts af får och hästar, men korna wille icke smaka henne. Desse blader hafwa nyligen begynt brukas i Tyskland kring Leipzig och andra orter i stället för Thée; skulle wår nation smittas af samma smak, så stå bladen til tjenst i landet» (Skånska resan s. 134).

  Scabiosa vulgaris L. (ej Centaurea Scabiosa L.)

  Melissa Calamintha L.

  Catalogus et Valor medicamentorum in officinis pharmaceuticis regni Sveciæ prostantium. Taxa, hwarefter alla Medicamenter och Wahror på Apotheken i Sweriges Rijke befindtelige böra försäljas. Faststäld wid Riks-Dagen åhr 1739.Bäck ansåg, såsom Præses Collegii Medici, att en revision af denna taxa var af nöden, och rådfrågade härom Linné, hvilken ock meddelade åtskilliga upplysningar, men tillika påyrkade en grundlig omarbetning, särskildt bestående i uteslutande af en massa odugliga droger, hvaraf den gamla taxan var uppfyld. Detta vidlyftiga arbete medhanns dock ej nu, utan Collegium Medicum åtnöjde sig med att 1755 utgifva en Kundgiörelse hwarefter samtelige Apothekare i Riket hafwa sig att rätta. hvari prisen på en del droger ändrades. Arbetet på den nya farmakopén fick hvila eller bedrefs åtminstone mycket lamt, så att den synnerligen välbehöfliga Pharmacopæa suecica utkom först 1775. Jfr bref. 154 not. 1.

  »Med finare cursive eller snelöpande styl tryckte» äro »mindre nödiga» (Apoth.-taxan).

  »Som de utländske Materialier understundom till priset ansenligen stiga eller falla, så äro de jemwäl i denne Taxa utmärkte med föresatta wedertagna Mercurii Symbol för Merkurius tekn .... at dymedelst tilkänna gifwa ostadigheten» (Apoth.-taxan).

  Teucrium Chamæpithys L.

  Asplenium Scolopendrium L. (Scolopendrium vulgare Sym.) anträffades ej af Linné i Skåne, men väl af J. Leche vid Öfvidskloster.

  Aconitum Anthora L.

  Inula Helenium L.

  Doronicum Pardalianches L.


674.


Min Kiäreste Broder.

Giör för Guds skull mig den tiensten och lätt mig med nästa post få adressen till Hr Collinson i London, nembl. huru titulen skall skrifwas med adressen till huset, så formeligen som min Broder det plägar giöra, ty jag kan intet skrifwa engelska. Detta är mig nu så mycket angelägnare och hastigare, som jag måste till honom nästa postdag skicka en wäxel per posto. Kiäre swara mig nästa postdag.