Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/105

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
93

Nytt ifrån Göttingen är det at Hr Aurivillius, som säges skola blifwa Arch. Rosens måg,[1] nu skall där promovera; han reste ut nu för ett åhr sedan; hade tillförene litet studerat chemien, men intet älliest i medicinen.

si så drifwa utlänska warme climater rå karlar till frucht. hwar will ett sådant misbruk taga wägen? jag undrar att intet hwar en Medicinæ studiosus reser uht at promovera straxt. Där på kommer min Hr Doctor hem och blifwer genast Professor, Archiater med mera.

Lef säll. jag är min K. Broders

Upsala 1749 lydige dräng
28 october. C. Linnæus.

Si så reser man med wagn till högsta lärdoms spitsen.

Utanskrift:

Archiatren
 Wälborne Herren
Hr Abr. Bæck
Stockholm.

Sigill IV. rödt lack.

  1. Samuel Aurivillius. se sid. 97; gift 1753 med Nils Roséns (von Rosensteins dotter Anna Margaretha, född 1736, död 1772.


675.


Min Kiäreste Broder.

Tack för addressen till H. Collinson.

Innelychte bref har liggat här wid pas en månad, stäl det till Hr Candidat Elf. war försäkrad at jag skall giöra alt i werlden at tiena honom här, så att om jag woro här allena, skulle han wara på 8 dagar promotus.

Historien om en wagn är denna: at Mademoiselle Elfwia[1] begiärade at låna min wagn; jag swarade at jag giort ed där på at jag henne icke utlånar, doch will jag bryta min Ed och låna hästarne, om min dräng får kiöra dem; men som hon ej fant sig där uti, lofwade jag doch wagnen, ehuru jag skulle blifwa menedare, men då war det för sent för mig at få den nåden låna