Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/119

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
107

men om jag giör det twungit, kostar det mera på at läsa en gång, än 8 dagar tillförene. jag ser min gosse hela dagen leka på gården, utan at trotna; men då jag twingar honom at giöra något, är han genomswet och uttrottat inom ½ timma.

Ursächta mig som skrifwer så hastigt, ty timmarne äro oss korte och månge.

jag förbl.
Upsala d. 18 Nov.
1749.     
Min Kiäreste Broders
lydige dräng
C. Linnæus.

Men hwarföre låter ej Min Broder mig wetta, huru Baron Hårleman mår; han är den endaste, som jag sedt med allware och af hiertat wårdat sig om wettenskaper; de andre tala wähl och torde wähl hafwa lust, men jag wet ej hwad jag saknar.

Utanskrift och sigill saknas.


  Gemmæ arborum, hvilkens respondent och (till väsentligaste delen) författare Petrus Löfling.

  Marcello Malpighi, född 1628, medicine professor företrädesvis i Bologna, sedan påflig lifmedicus, död 1691; framstående anatom och fysiolog, växtanatomiens grundläggare.

  Bref 260.

  All motgång kan öfvervinnas genom att fördragas.

  Torde afse Fredrik Wilhelm Hastfehr, född 1722, löjtnant vid Västgöta-Dals regemente, död 1762. Han synes hafva haft för afsigt att utgifva någon skrift af zoologiskt eller ekonomiskt innehåll, måhända hans Underrättelse om fullgoda fårs ans och skötsel, som utkom 1752 och sedan öfversattes på danska, tyska och franska.

  Kleins Missus V.


681.


Min Hurtige Broder.

Men huru kan M. Br. hinna med at skrifwa så ofta?

Min Broders store allegorier skulle giöra mig försagd at skrifwa, om jag ej wiste så wähl, at de härflöto af en så wählmenande wän.

Alla träd wäxa endast utur gemmis foliorum. sätter man ett träd, som skulle bära blommor, uti ett warmt orangerie, som är hetare än naturligen fodras, då bär det inga blommor, utan utwexa