Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/12

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
IV

d. v. s. i nuvarande mynt 250 kronor. Antalet af bref till Bäck torde hafva varit 224 stycken.

Det andra stora förvärfvet skedde, såsom framgår af Akademiens protokoll för den 12 September 1855, därigenom att dess ledamot, Excellensen El. Irhe »förärat 315 bref af Linné jemte 5 kortare uppsatser af hans hand». Akademien beslöt, att »särskild skrifvelse skulle afsändas till H. Exc. med tacksägelse för den dyrbara gåfvan», äfvensom att »Manuscripterne skulle till Biblioteket aflemnas samt på lämpligt sätt inbindas». Så skedde ock, men genom våldsam pressning vid inbindningen blefvo beklagligtvis sigillen till en betydande del mer eller mindre krossade. I senare tid hafva dessa bref åter frigjorts från hvarandra, och nu äro de begge samlingarne med hvarandra förenade och kronologiskt ordnade.

Utom dessa Vetenskapsakademien tillhöriga originalbref egas dylika af löjtnant Joh. Ihre (2 st.) samt Upsala universitets-bibliotek, Linnean Society i London och Bibliothéque Impérial publique i Petersburg (hvardera ett). Ett är kändt endast i afskrift (»ex originali») (Bergianska brefsamlingen B. XVIII); ett annat finnes bevaradt blott genom aftryck i Handlingar rörande Skandinaviens historia del. 8.

De kända 15 brefven från Bäck till Linné d. ä. (jämte ett till dennes son) finnas alla i Linnean Societys bibliotek. Vetenskapsakademien däremot eger ej mindre än 51 originalbref till Bäck från Linné d. y., skrifna under faderns sista sjukdomsår och efter hans död. Flera andra sådana bref finnas i Bäckska brefsamlingen, som förvaras å Karolinska institutets bibliotek. Naturligtvis innehålla dessa åtskilligt, som belyser dåtida förhållanden inom Linnéiska familjen.

Beträffande den vid utgifvandet följda planen, förkortningar, sigill m. m. hänvisas till det i förorden till föregående delar meddelade.

Upsala i Juni 1910.

Th. M. Fries.