Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/126

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
114

Lycka till godt nyåhr. Lycka till pgrne.[1] jag wet nu ingen mer lycka at önska min K. Broder än endast at få en kiär make, som kan hielpa Min Broder at med glädie afsätta nogot af alt det goda och myckna, som min Broder inwärtes oroar.

Jag hade bref här om dagen af den beskedeliga Prof. Gmelin[2] uti Tubingen, som oroar sig där öfwer at jag fordom skrefwit at han warit Ledamot af stockholms Academie, men sedermera ej blefwit intagen. Detta rörer mig wähl intet, fast han blef antagen af Elfwius, åtminstone så för mig berättat; men mannen är så god at han ej borde stötas, utan hållas wärdig. en stor hop med frön har han sänt mig. Hans andre tomus Floræ sibiricæ är utkomen.

Lef så säll i detta åhr, at jag ej skall önska det bättre; så blifwer M. Broder säll nog. jag är

Min Kiäreste Broders
Upsala d. 2 Jan. hörsamste tienare  
1750. Carl Linnæus.

Utanskrift:

Kongl. M:ts LifMedicus
Wälborne Herren 
  Hr Doctor Bæck 
stockholm.

Sigill IV (sönderbrutet), rödt lack.


  1. ​ Afser Bäcks utnämning till Kgl. Lifmedicus.
  2. Johann Georg Gmelin, se bref. 197 not. 7. År 1749 lemnade han Ryssland och blef professor i medicin, botanik och kemi vid universitetet i Tübingen.


686.


Min Kiäreste Broder.

Det war hedersamt af Min K. Broder, som lade sig ut för den wärdiga Profess. Gmelin; jag skall giöra Min Broders rätmätiga character hos honom.

Nog ser jag at penningar blifwa gifte; jag; önskar lycka at de må populera sig i werlden.

jag har i dag sedt Historia animalium, men i det arket war author oskyldig för plagium; jag har icke et enda ord at påminna.