Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/129

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
117

Utanskrift:

Archiatren
Wälborne Hr Doctor Bæck 
frijbr. stockholm.

Sigill IV (sönderbrutet), rödt lack.


    »Nu kommer bref ifrån Hasselqvist, hwaruti han beklagar sin nöd för pänningar. Linnæus gifwer honom 100 daler, och sänder till Wettenskaps-Akademien, att alla som älskade dygd och wettenskaper, skulle contribuera, och då samlas 4000 Daler Silfwerm:t af wettenskaps-älskade män i Stockholm» (Linn. egenh. ant. s. 49). Se ock slutet af bref. 265.

    Evald Ribe, se bref. 345 not. 7.


689.


Min Kiäreste Broder.

i dag har jag utgifwit ordres till trägårds mästaren att till dag 8 dagar hafwa fröne färdige at med posten afgå.

Kan jag få bref till Hagström,[1] skall jag expediera det för honom lyckeliga tillfälle. Emedlertid tackas M. K. Br. som will wara en fader för de unge Medicis; jag wet wist at han det emottager med oprächte händer. Hagström kan hela Chirurgien wähl.

Stackars Baron Hårleman. gud hielpe honom, jag hade doch bref i dag, och Herren klagar sig intet.

M. Br. frågar, om icke det war jag som skref nyåhrs önskan i Torpranäs namn till hans fru? hwad M. Br. will där med säga, förstår jag intet; jag har aldrig hört i min lifstid nämnas Torpranäs. förklara mig gåtan.

Missa. om honom skrifwer Gronovius at han war i leyden, och non salutato hospite hastigt där förswan. mer wet jag intet.

Nova literaria. uti Italien är tryckt en bok, som utkommit i januarii manad, där auctor beskrifwer endast det liuset som lyser i watnet som eld, då skeppet går, äller wågorne häfwa sig. han bewisar at detta är hwarken electrix, elementarisk äller gast Eld, utan kommer af insecter, som i myckenhet hålla sig på watnet och lysa i morkret, han har silat dem från watnet och afritat dem; men han skrifwer på italienska, at jag haft swårt at förstå honom. Det war rätt nytt.[2]