Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/130

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
118

jag håller på afrita den gula foglen som Hr Wargentin sände mig, och at beskrifwa den, som skall sedan komma till Wettenskaps acadeinien, ty han meriterar. Han fins i Bengalen.[1]

wij hafwom och haf[t] den lyckan at här i Upsala se Lagertwists[2] sedlar ibland de studerande, som giort mig litet bryeri.

Hälsa Br. Rosen. Lätt mig wetta något nytt af Eder stora werld, ty jag sitter i obscuro och gapar på Eder lystre. M. Bs

Ej dateradt, men troligen skrifvet i Mars 1750. egen

Utanskrift: C. L.

Archiatren
Wälborne Hr Doctor Bæck 
frijbr. Stockholm.

Sigill IV, rödt lack.


    Johan Otto Hagström, se bref. 21 not. 2.

    Se bref. 267.

  1. ​ I Vet. Akad:s Handl. 1750 finnes tvenne Linnés uppsatser om honom tillsända foglar. nämligen Sommar-Guling (s. 127) från Finland, men äfven förekommande i Indien (Oriolus Galbula L.), och En Indianisk Sparf (s. 270), »som har de skönaste färgor af Blått, Brandgult, Grönt, Gul-grönt, Grön-gult och Svart» (Emberiza Ciris L.)
  2. ​ Hofintendenten Johan Gustaf Lagertwist, som öfverassignerat 694154 dlr kmt på banken och genom »brottslig connivence» med vissa banktjänsteman fått assignationerna godkända, rymde 1750, men ertappades och häktades. Som det emellertid ansågs för bankens kredit skadligt, om tjänstemännens handlingssätt blefve allmänt kändt, frigafs Lagertwist mot borgen, stäldes till ansvar endast för öfverassignering och dömdes att bota 3 % af den öfverassignerade summan (enligt Fr. Silfverstolpes anteckningar om riksbanken).


690.


M. K. Broder.

Fröen äro nu tillsamanslagde. de blifwa förtunga till posten; föllia med ordres af Hr Broder gifne; äller med nästa tillfälle som för mig yppas.

At den Monodon, som gifwer oss unicornu, skall gifwas utan spiralt horn, det tror jag så mycket, som at Rhinoceros skall gifwas med spiralt horn. Om jag fick en gång så mycken tid, som 1 dag, hade jag lust depencera den på Hr Kleyn.

Min Br. bör begynna med nec Cacalia, nec Cacaliastrum! an Tithymaloides.