Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/141

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
129

Ännu är intet hopp om scholælof till stockholm; jag är ej ännu förlöst ifrån Philosophia Botanica; och skånska resan måste skrifwas dagel.

jag har sport från frankrike at Heister är död; huru skall jag då få till honom min character Botanici (hwilken äfwen kunne examinera Klein), som är tryckt i philosophia pag. 299.

Lef säll, min söta wän; lät mig stedse spöria Eder wälgång. jag är

M. K. Brs
Upsala 1750 lydige tienare
d. 7 sept. C. Linnæus.

Utanskrift:

 a Monsieur
Mr Le Docteur Bæck
  Medecin première
frijbr. Stockholm.

Sigill IV. rödt lack.


    Jupiters skräckingifvande åskviggar.

    Vi förtära oss själfva genom att tjäna andra.


701.


Min kiäreste Broder.

Tack m. k. Br. som ej förgiäter sin tienare.

Ingen Apothecare gesäll med Palmblad har jag sedt.

Kiära gif mig contenta, om något reelt är de viribus fumariæ.[1]

Min K. Br. förgiäter aldrig at recommendera mig; der före är jag oändeligen förbunden. De ryske memoirerne har jag sedt på Boklådan, men allenast 1 dehl; där äro Persicaria, Thalictrum, Lunaria; det skall wara mig kiärt om jag fingo någon correspondence i Petersburg, ty Krascheninnikow[2] kiänner jag ej mer än det at han war i sibirien med Gmelin.

Tänk jag fått öfwer alla de örter som finnas wid Camschatka[3]; de äro oförlikneligen rara, och 13 del af dem äro de samme med örterne i Canada. Hwem hade trodt at canada skulle finnas i sibirien.

Gud gifwe at K. Collegium fått någon duchtigare karl än Tursenius; jag unnar Tursenius[4] godt, Gud gifwe det lyckades, en

Linnés brefväxling IV.9