Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/143

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
131
702.


Min Kiäraste Broder.

Här är ibland alla studerande ett förträffeligit pratke här; talas intet om annat än det bref hofmedicus Halman[1] skrifwit till M. K. Br. och som senast stod i lärda tidningarne.[2] Professor Dr Wallerius skall hafwa wisat det på nogot ställe tryckt på tyska för 2 åhr sedan, och at det skolat af Halman warit verbotenus verterat och skrifwit till m. k. Br. Andra säga nu, at det warit mycket mögligt at blifwa på det sättet förledd; andra at de trott m. Br. wettat sådant som warit i konsten. Men det kan wähl icke hin onde wetta alla lappar som utkomma. Emedlertid är det oförståndigt gjort af LifMedicus Halman, om han skolat giort ett sådant plagium at förleda m. Br. och på oanständigt sätt sökt sitt namn, det han kunnat ändoch fåt äga med heder. Min k. Broder lärer taga de utwägar som finnas tienligast, at det ej swimmar öfwer hela landet, såsom rychtet om stora män plägar gå.

bed Dr Wallerius om tyska editionen, och se henne först, huru där med hänger ihop.

achta emedlertid hos Hr Salvius at ingen får insätta här om något, för än m. Br. sielf där om utlåter sig.

Wacquers chemie[3] är den boken, uti hwilken Hallmans bref står tryckt pag. 66. om han fins i Stockholm, så kan M. Br. där läsa det. det går et löje öfwer hela staden, och det giör mig ont som warit Hallmans wän.

jag hade här om dagen bref ifrån Frankrike: in lucem producit D. Senac[4] tractatus de corde, in cujus præfatione multa sunt optima adversus agyrtas, in quorum censu fere reponit chiracium, Geometras flagello sectatur et ipsi Jurino,[5] quem mortuum putabat, non parcit, sed iste redivivus ipsi gallice respondit et ejus in Geometria inscitiam et simul temeritatem prodidit; a tribus mensibus dein obiit. Det woro wärdt at insätta hos Salvius.

i dag fick jag qvisten af Cocos trädet; jag tackar för den, nu har jag där af 2 träd.

Lef säll. jag är

Min hurtige Broders
Upsala 1750 trogneste dräng
d. 19 octobr. C. Linnæus.