Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/144

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
132

Utanskrift:

Kl. Archiatern
 Hr Doctor Bæck 
frijbr. Stockholm.

Sigill III, rödt lack.


    Johan Gustaf Hallman, se bref. 255 not. 3.

    Detta bref, dateradt Paris den 1 Juli 1750 och intaget i Lärda tidningar för den 27 September s. å., innehåller intet annat, än korta redogörelser för de arbeten, hvarmed en del franska vetenskapsmän då voro sysselsatta. Utförligast redogjordes för nyare undersökningar om kalken och dess »syra», och brefvet var författadt på direkt uppmaning af en Pariser-kemist, på det att de skickliga svenska kemisterna skulle uppmuntras till forskningar härutinnan. Äfven omtalas B. Jussieus iakttagelse, att ett slags grynliknande föremål på gran, hvilka förut ansetts vara ett slags frukter, i själfva verket voro en djurart, tillhörande slägtet Coccus, alldenstund man här kunde se »både mun, hjärtats rörelse och anus». Huru man kunnat rubricera detta bref som ett plagiat, är oförklarligt.

    Pierre Josef Macquer, född 1718, fransk kemist och direktör för porslinsabriken vid Sévres, död 1784; utgaf 1748 Eléments de la Chimie théorique, som öfversattes både på tyska och engelska.

    Jean-Baptiste Senac, född 1693, fransk läkare, död 1770; utgaf Traité de la structure du coeur, de son action et de ses maladies (Paris 1749), »i hvars företal finnes mycket förträffligt mot charlataner, bland hvilka han nästan placerar kirurgerna; matematici gisslar han och skonar ej ens själfve Jurin, hvilken han trodde vara död, men denne visade sig vara vid lif, svarade honom på franska samt ådagalade hans okunnighet i matematik och tillika hans oförsynthet, samt dog tre månader därefter.

    James Jurin, född 1684, engelsk läkare och matematiker, död 1750.


703.


Min Kiäre Broder.

Hwarföre swarar M. K. Broder mig så ondt.

Intet har jag lagt mig i den correspondencen.

Intet har jag sedt eller läsit boken.

Min trohet fodrade at jag borde notificera.

Hallman är min wän och jag är altid öm om honom.

Så mycket har M. K. Broder rätt, at jag bör ej bry mig om det mig ej angår.

Lef säll; jag försäkrar M. K. Broder at jag är

Min K. Broders
Upsala 1750 uprichtigste tienare
d. 23 Octobr. C. Linnæus.