Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/15

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
3

The begärta fröen får jag nästk. fredag, tå jag promt sänder dem til Amsterdam Herrar Grillarna[1] tilhanda, med begiäran at The låta dem följa med första fartyg til Stockholm och Theras Broder, hwarest Herr Professorn them kan efterfråga låta. Framdeles får jag ock en kista med alleh. stirpes, såsom han lofwade, then jag på samma sätt will öfwerstyra, och bedja Hr Grillarna at the draga försorg om någon af Skieppsfolket, som emot skiälig wedergällning wattnar dem.

Hr Professor Royen[2] giör mig mångfaldig grace thermed at jag intet allenast har fritt at gå i Academieträgården, när mig behagar, utan ock i Hybernaculis bese hwad mig hälst lyster. Om han wet, at thermed Herr Professorn, såsom min gynnare, nöije skier, så tror han sin henägenhet intet wara illa anwänd.

Dr. van Switens Commentaria in Aphorismos Boerhaavii Pars 1:a[3] är nu utkommen; kostar 6 12 fl. Holl. Man wäntar än 2 delar. Eustachii Fabulæ edente B. S. Albino[4] äro ock färdige och utgifwas, så snart Præfation blif:r tryckt.

För öfrigit mår jag här i Leijden rätt väl, och har mit stora nöje på alt sätt, i synnerhet uti Collegiis Anatomicis och Chemicis.

Jag beder Herr Professorn anmäla min ödmiuka respect til alla mina Gynnare, Hr Doctorn[5] och Professorn Celsii,[6] Hr Professor Beronius[7] i synnerhet. Jag framhärdar med wördnad

Edel och Widtberömde Herr Professorns

ödmiuke tjenare

Leyden d. 13 febr. 1742.

Abraham Bæck.

Utanskrift:

Monsieur

Mons. Charles Linnæus

celebre Professeur dans la

Botanique

à Upsale.

Linn. Soc. Vol. II: 240.

    Detta bref finnes ej i behåll.

    Anders Johan von Höpken, född 1712, andre expeditions-sekreterare i utrikes-expeditionen 1741, slutligen riksråd, kanslipresident och Upsala universitets kansler, död 1789.

  1. Antoni och Johan Grill, svenska köpmän i Amsterdam.
  2. Adrian van Royen, se bref. 556 not. 5.
  3. Gerhard van Swieten, se bref. 533 not. 1. Bland hans utgifna skrifter är ock Commentaria in H. Boerhaavii aphorismos de cognoscendis et cuandis morbis (Leyd. 1741— 2).