Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/16

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
4


626.


Högädle och Widtberömde Herr Professor.

Efter min ankomst til London hafwer jag hafft den äran at skrifwa Hr Professorn et bref til, d. 16 Aug. sistl.[1] Jag wet eij om det är framkommit. Til et prof af min tacksamhet för Herr Professorns mångfalldiga gunst emot mig, skrifwer jag så ofta til Herr Professorn som til min mor. Jag hoppas at Herr Professorn far fort til at gynna mig, och jag utbeder mig at få hädanefter, så wäl som härtils, hugna mig af förtroende och förswar emot mina owänner.

Snart i twå månader hafwer jag wistats i England. En wicka war jag i Oxfort. Dr Dillenius[2] fägnade sig deröfwer, at Herr Professorn bekommit så beqwäm station til at upodla sina stora Pund med lika flit och accuratess för Botaniquen. Önskade at han hade Herr Professorn til hielp i sina arbeten. Ser eij frisk ut och lät höra sig trött och ledsen wid Oxfort. Sedan har jag uppehållit mig i Chelsea en månad, både til at öfwa mig mer i ritande hos Mr Ehret[3], en gammal Herr Professorns tjenare, såsom ock at hafwa bättre tilfälle til Hortum Chelseanum och Sir Hanses[4] Musæum. Mr Miller[5] har warit rätt artig emot mig, gifwit mig frihet at taga hwad specimina jag welat. Han har fått Herr Professorns bref och lofwat sända frön. Om the blifwa färdiga, medan jag är i London, så skal jag draga försorg therom, at de richtigt komma til Hrr Clason och Spaldin[6], som alltid hafwa tilfalle at sända dem öfwer. Collinson[7] har giordt mig mycken tjenst; Catesby[8] har jag hafft nöije af och nu logerar jag i samma hus med Doctor Lawson[9]. För öfrigit, uti hwad stånd Historia Naturalis är i England, wet Herr Professorn bäst. Ingen går öfwer dem, at leta up af alla winklar och wrår i Virginia och Carolina örter, samt planta dem här, cætera nihil. Om Herr Professorn wore i England et helt åhr öfwer, hwad mycket wackra Planter skulle orbis Botanicus få kundskap och characteres af. Jag har hällsat på Dr Martyn[10], Herr Professorns goda

    Bernhard Siegfried Albinus, se bref. 556 not. 4. Hans här omnämnda arbete är den mycket värdefulla Explicatio tabularum anatomicarum B. Eustachii (Leyd. 1744).

    Olof Celsius d. ä., se bref. 198 not. 2.

    Anders Celsius, se bref. 199 not. 3.

    Magnus Olai Beronius. se bref. 220 not. 2.