Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/150

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
138

Utanskrift:

 Archiatren
Wälborne Herren
  Hr Doctor Bæck.
frijbr. Stockholm.

Sigill IV, svart lack.


    Acer tataricum L.

    Johan Jacob Lerche, se bref. 372 not. 2.

    Anton Rolandsson Martin, se bref. 319 not. 1.


707.


Min Kiäreste Broder.

I går kom en skåhl och seglandes. jag tänkte hon skulle warit af Rörstrand metall, men hon war af silfwer.[1] Hwad skall jag gifwa min Broder tillbakas; genom gåfwor och giengåfwor wara wänner längst, wåra moralister påstå af 6000 åhrs experience

drig står wänskap, om han ej är reciproce æquivalent. Huru skall jag uptänka, hwad jag skall gifwa M. K. Br. at wänskapen ej må blifwa all på min Br. sida. jag blef mer flat än glad, då jag fick henne, men skulle blifwa mera nögd än flat, om jag wiste något tillbakas.

En kona kom för några dagar och bad mig om hielp för fransoser; hon kunne intet ligga om nätterne för wärk; sade sig ligga i helwitit, skrek högt hela natten; genitalia exulcerata; dolor osteocopus dorsi &c. jag remitterade henne till Nosocomii satellites, men hon bad mig om hielp med tårar; jag ordinerade en ört at dricka uti infuso;[2] hon hade i går druckit mer än 1 kanna om dagen i 5 dygn; all wärk, gula färgen, &c. woro förswunne; ulcera hade läkt sig sielf, hon sade sig wara helt frisk, men hade trol. druckit. jag bad henne continuera noch i 8 dagar. blifwer hon där med hulpen, så är det dråpeligit; och sedan skall M. Br. få wetta hwad det war, om det rätt lyckas.

Lef säll Min Bror, gif mig tillfälle at wisa min ärkiensla. jag är

Min kiäreste Broders
Upsala 1751 tacksamste tienare
d. 29 jan. Carl Linnæus.