Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/151

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
139

Utanskrift:

Archiatren
  Wälborne Hr Doctor Bæck.
frijbr. Stockholm.

Sigill III. rödt lack.


    Denna namnsdagsgåfva blef sedan Linnés »smultronskål», som han flitigt begagnade, då han årligen genomgick »smultronkuren». Se Th. M. Fries, Linné, Lefnadsteckning II s. 396.

    Solanum Dulcamara L. Denna växt rekommenderas af Linné i disputationen Dulcamara (1771) såsom botemedel mot åtskilliga sjukdomar, bland hvilka veneriska.


708.


HögEdle Hr Archiater
Min K. Broder.

Som jag med posten haft den säkra underrättelsen, at min K. Broder änteligen fåt preliminärerne afgiorde till en ächta lefnad med Mademoiselle K[1]        altså har jag icke kunnat underlåta infinna mig och gratulera så wäl Brudgumen som Bruden till en sielfönskad lyckelig sammanlefnad; Gud Alsmächtig, som lyckeligen med sin hand fört M. K. Broder intill denna dag, låte och detta, på hwilket M. K. Broders öde, uti den andra Epochen af Eder lefnad, grundas, wara skedt lyckeligen till bägges Eder timmeliga sälhet.

Den högste låte Eder få så lefwa tillsamans, at i städse kunna hwila nögde på hwar andras arm, och altid möta hwar andra med nöje och löje.

Gud låte Eder få se Edra barn lyckeligen giorde, födde och upfödde.

Gud låte ingen hiertrörande sorg dela Eder timmeliga glädie.

Gud låte Eder i många åhr få lefwa till hwar andras värn, och deras understöd som af Eder aflade warda.

All den wälsignelse önskar jag Eder tu, som någonsin någon Eder förtrognaste och mäst förbundne.

Anmäla min obekanta wördnad hos Eder jungfru-brud, och bed henne lofwa mig in anticipatione blifwa en gunstig wärdinna, som ej ser surt på mig, om jag ofta kommer at hälsa på hennes Herre och med mine discurser förhindrar honom ifrån hennes visiter, fast woro det sent på aftonen.