Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/160

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
148

Wij hålla på med en artig observation om en ört, som siunker till botn äller flyter äller stiger upp i watnet, just som en Barometer, och det af sig sielf dageligen.[1]

vale.

M. K. Broders
26 april 1751 trogne
Upsal. C. L.

Utanskrift och sigill som på föregående bref.


    Mich. Adanson, se bref. 414 not. 2.

    »Abyssinierne göra årligen en resa till Cairo, at sälja sit lands varor, Slavar, Guld, Elephanter. Droguer, Apinior, Papegoijor m. m. De hafva grufveliga ödemarker at gå igenom, och väderlekens omständigheter kunna under denna resa vara dem äfvenså hinderlige, som för en Sjöman på Hafvet, at de hafva svårt före at göra viss räkning huru lång deras resa skall blifva, och följakteligen kan det tildraga sig, at lifs uppehället för dem brister, då resan blifver för lång. Detta hände verkeligen den Abyssiniska Caravanen år 1750, hvars förråd blef ändadt, då den ännu återstod 2 månaders resa. Nöden finner på de närings medel, som man förr ej tänkt på; så gjorde den äfven här. De måste söka något bland sina köpmäns varor, som i denna yttersta nöden kunde uppehålla deras lif, och de funno dertil inga ting tjänligare, än Gummi Arabicum, af hvilket de fört med sig en ansenlig myckenhet. Detta tjente atså til föda i 2 månaders tid för mer än 1000 Personer .... Det vet jag, att Caravanen kom lyckeligen an til Cairo, utan at hafva mist mycket folk, hvarken af hunger eller sjukdom» (Hasselqvist, Iter Palæstinum s. 533).

  1. ​ Afser säkerligen Nymphæa alba.


716.


Min Kiäraste Broder.

Hade jag nog wett och nog wältalighet at uttolka den skyldiga tacksamhet, i hwilken jag finner mig fördiupad hos en trygg wän, så skulle jag den icke spara.

Min Broder täcktes ösa på mig all den uprichtiga kiärlek, som af den såtaste kunne wärkställas. M. Br. tracterade mig, skiutsade mig, logerade mig, språkade med mig, lärde mig, spilde sin tid för min skull, talte till mitt bästa allestädes, så at jag på alla sidor är brydd, huru jag skall kunna uptänka någon behagelig ärkientsla mot så många obligationer.

Tack emedlertid och tusende tack för altsamans.